Safle ysgol newydd yn cynnig posibiliadau ar gyfer prentisiaid adeiladu

Mae cynyddu’r ddarpariaeth ar gyfer prentisiaid yn y diwydiant adeiladu yn hollbwysig i’r economi leol yma yng Nghymru, yn ôl gweinidog sgiliau newydd yr wrthblaid newydd Plaid Cymru.

Gwnaeth Llyr Gruffydd, AC Gogledd Cymru Plaid Cymru ei sylwadau yn ystod ei ymweliad ag ysgol newydd yng Nghyffordd Llandudno i weld sut roedd y gwaith yn mynd rhagddo’n gyflym gyda chymorth prentisiaid adeiladu.

Mae Ysgol Awel y Mynydd yng Nghyffordd Llandudno yn cael ei hadeiladu gan y cwmni lleol Read Construction sy’n helpu i hyfforddi prentisiaid fel syrfewyr meintiau a bricwyr.

Meddai Mr Gruffydd, gweinidog sgiliau’r wrthblaid Plaid Cymru: “Mae’n bwysig bod disgyblion sy’n gadael yr ysgol yn cael clywed am y cyfleoedd sydd ar gael yn y diwydiant adeiladu ac mae’n codi calon rhywun clywed bod cwmnïau lleol fel Read a Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) yn gweithio i’r perwyl hwnnw. Rydym yn blaid sydd wedi ymrwymo i gefnogi buddsoddiad mewn prosiectau seilwaith cyhoeddus fel gwella ysgolion, trafnidiaeth gyhoeddus a môr-lynnoedd llanw yng Nghymru, a fydd angen gweithwyr adeiladu medrus am flynyddoedd i ddod. Mae gan hyd yn oed safle bach fel hwn amrywiaeth eang o swyddi i brentisiaid ddysgu eu crefft ac astudio’n rhan-amser mewn colegau a phrifysgolion lleol i wella’u sgiliau. O sgwrsio â’r gweithwyr ar y safle, mae’n amlwg bod cyfuno astudiaethau academaidd gyda phrofiad ymarferol yn gweithio’n dda iddyn nhw.”

llyr-read-construction-ysgol-cyffordd-llandudno-1Mae’r ysgol newydd gwerth £9 miliwn yn cymryd lle Ysgol Maelgwn ac Ysgol Nant y Coed yn yr ardal a disgwylir ei chwblhau fis Mai y flwyddyn nesaf, gyda’r disgyblion cyntaf yn dechrau ym mis Medi 2017. Bydd yr ysgol yn darparu ar gyfer ffrwd ddeuol 432 o ddisgyblion a meithrinfa i 60.

Roedd hefyd yn canmol lefel y gwariant lleol yn y prosiect adeiladu: “Mae caffael cyhoeddus yn bwysig iawn i economi Cymru gydag oddeutu £2 biliwn yn cael ei wario bob blwyddyn ar dendrau gan awdurdodau lleol, byrddau iechyd a Llywodraeth Cymru. Mae Plaid Cymru yn awyddus i weld mwy o’r ‘bunt Gymreig’ yn cael ei chadw yng Nghymru er mwyn i ni allu hybu cwmnïau lleol a swyddi lleol heb wario ceiniog yn fwy. Ar hyn o bryd, mae ychydig dros hanner yr arian yn aros yng Nghymru ac felly mae’n wych clywed bod 81% o’r gwariant o ran y gadwyn gyflenwi ar Awel y Mynydd wedi aros yng Nghymru. Pe bai gan bob tendr cyhoeddus y lefel honno o wariant lleol, byddai miloedd o swyddi ychwanegol yn cael eu creu yng Nghymru heb unrhyw gostau ychwanegol.”

Dywedodd Celia Williams, Rheolwr Partneriaethau CITB: “Mae CITB yn falch iawn o weithio gyda Read Construction ar y prosiect cyffrous hwn, rhan o Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru.

“Rydym wedi bod yn gweithio’n agos gyda Read Construction am flynyddoedd lawer ac yn gwerthfawrogi eu cyfraniad at brentisiaethau ac at ddatblygu sgiliau. Roedd hi’n bleser cyflwyno Llyr i brentisiaid a oedd yn gweithio ar y safle.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s