Cynllun peilot band eang ar ynys yn yr Alban yn hwb i signalau yng nghefn gwlad Cymru?

Gallai cynllun peilot mewn cymuned anghysbell ar Ynys Lewis roi diwedd ar hunllef band eang i gefn gwlad Cymru.

Dyna yw gobaith Llyr Gruffydd, AC Gogledd Cymru Plaid Cymru, sydd wedi ymgyrchu’n ddiflino dros well cysylltiadau band eang a ffôn ledled y rhanbarth.

Mae pentref North Tolsta ar Ynys Lewis yn yr Ynysoedd Heledd Allanol wedi dod yn un o’r mannau cyntaf yn y DU i brofi technoleg newydd sy’n cyflymu cyflymder band eang ffeibr

dros linellau ffôn hir. Mae technoleg ‘Long Reach VDSL’ Openreach yn cael ei phrofi fel prawf cysyniad ar yr ynys, a hynny fel rhan o nod BT i ddod o hyd i atebion arloesol newydd i wella cysylltedd yng nghefn gwlad.

Mae’r dechnoleg yn gweithio gan ddefnyddio lefelau pŵer uwch ac felly mae’n gallu defnyddio ystod ehangach o amlderau i gynyddu cyflymderau band eang wrth iddo gael ei drawsyrru dros linellau copr hir i’r eiddo. Mae’r canlyniadau cychwynnol yn galonogol iawn, gyda’r rhan fwyaf o aelwydydd yn gweld gwelliant sylweddol yng nghyflymderau eu band eang ffeibr.

Meddai Mr Gruffydd: “Pe bai’n cael ei defnyddio ledled cefn gwlad Cymru, gallai’r dechnoleg wella cyflymderau band eang i filoedd o gartrefi a busnesau – yn enwedig y rhai sy’n cael eu cysylltu gyda llinellau hir sydd rhwng 2.5 cilometr a 3.5 cilometr i ffwrdd o’r cabinet gwyrdd agosaf.

“Mae gwella cyflymder a chysylltedd band eang mewn cymunedau gwledig yn un o fy mhrif flaenoriaethau ac mae’n galonogol gweld y datblygiad newydd hwn mewn technoleg yn cael ei dreialu mewn cymuned wledig am y tro cyntaf. Rwy’n gobeithio’n fawr y bydd canlyniadau’r arbrawf hwn yn un o ardaloedd mwyaf anghysbell yr Alban yn dangos y gall weithio ac y gallwn felly symud ymlaen gyda’r dechnoleg yma yng Nghymru.

“Da yw gweld bod BT wedi llwyddo hefyd i sicrhau bod 99% o aelwydydd ar Ynys Wyth yn derbyn gwasanaeth band eang ffeibr yn sgil cydweithio rhwng BT, cyngor Ynys Wyth a Broadband Delivery UK. Mae hyn wedi’i wneud i fwy na 20,000 o aelwydydd mewn llai na thair blynedd ond eto mae rhannau mawr o gefn gwlad Cymru fel petai’n byw yn yr oes a fu o ran technoleg fodern. Rwy’n cwestiynu a oes gennym ni yma yng Nghymru yr arweinyddiaeth wleidyddol briodol i yrru’r dechnoleg bwysig hon yn ei blaen er mwyn sicrhau nad yw ardaloedd gwledig dan anfantais ac ar eu colled.

“Mae band eang da yn hollbwysig i unrhyw fusnes bach sy’n gweithredu mewn ardaloedd gwledig. Yr wythnos hon, mae ffermwyr wedi cysylltu â’m swyddfa i gwyno pa mor anodd yw llenwi ffurflenni ar-lein oherwydd cysylltedd gwael, ac mae plant ysgol angen band eang dibynadwy i wneud eu gwaith cartref hefyd.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s