Hanfodol gwneud mwy i fynd i’r afael â cham-drin plant

Mae angen gwneud llawer mwy i helpu dioddefwyr cam-drin plant yn rhywiol. Mae’n drosedd nad oes digon yn rhoi gwybod amdani ac nid oes digon o gymorth i blant sy’n cael eu cam-drin yn rhywiol.

Dyna farn Llyr Gruffydd, AC Gogledd Cymru Plaid Cymru, a glywodd am y cannoedd o blant a phobl ifanc sy’n manteisio ar wasanaethau therapiwtig canolfan gymorth arbenigol yr NSPCC ym Mhrestatyn.

Bu Mr Gruffydd yn siarad gydag arbenigwyr yn y ganolfan sy’n darparu cymorth a chefnogaeth i’r plant niferus sy’n dioddef cam-drin rhywiol. Dywedodd: “Gydag awdurdodau lleol yn wynebu toriadau mewn cyllid a’r GIG yn cael trafferth ymateb i’r galw cynyddol, mae gwasanaethau ar gyfer plant yn cael eu tanbrisio’n aml a ddim yn derbyn digon o gyllid. Mae un arolwg, Astudiaeth Profiadau Niweidiol mewn Plentyndod (ACE) Cymru gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn amcangyfrif bod 10% o blant yng Nghymru wedi dioddef cam-drin rhywiol – gan rywun maen nhw’n eu hadnabod, sy’n agos atynt neu y maen nhw’n ymddiried ynddynt fel arfer. Mae’n cymryd llawer iawn o amser a chefnogaeth i ddod dros hyn a siarad am gam-drin o’r fath a hyd yn oed os ydynt yn cysylltu, mae’n destun gofid nad ydynt yn aml yn derbyn y cymorth a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt i ddod dros eu profiadau.

Mae Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS) yn wasanaeth sinderela go iawn ar gyfer y plant hyn a, o’r hyn a glywaf gan weithwyr proffesiynol, mae’n mynd yn anoddach i gael gafael ar gymorth a therapi tan i blant a phobl ifanc gyrraedd y pwynt lle maen nhw’n hunan-niweidio neu’n teimlo fel lladd eu hunain. Mae’n amlwg fod angen ymyrraeth gyflymach a chynt i sicrhau bod yr holl blant sydd wedi dioddef camdriniaeth yn derbyn y cymorth priodol ar eu cyfer er mwyn iddynt wella ar yr adeg briodol.”

llyr-nspcc-3Dywedodd fod methu ag ymdrin â’r broblem yn gynnar yn cynyddu ac yn creu pentwr o broblemau ar gyfer yr unigolion a chymdeithas yn gyffredinol yn y dyfodol: “Ni ellir gor-ddweud maint y broblem ac, os yw llywodraethau’n mynnu cwtogi’r gwasanaethau hyn hyd yn oed ymhellach, byddwn yn gadael y miloedd o blant sydd wedi’u cam-drin. Os nad ydym yn taclo hyn yn iawn ac yn ymrwymo adnoddau, mewn sawl achos bydd y plant a’r bobl ifanc hyn yn datblygu’n oedolion bregus iawn a bydd y cylch yn parhau. Mae’n hollbwysig ein bod yn gwneud hyn yn iawn ac yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi plant sydd wedi’u cam-drin ac mae gen i ddiddordeb mewn gwneud mwy i atal plant rhag cael eu cam-drin yn y lle cyntaf.”

Ychwanegodd Mr Gruffydd: “Os yw unrhyw un yn bryderus am blentyn, gallant ffonio Llinell Gymorth yr NSPCC ar 0808 800 5000 ac annog y plentyn i gysylltu â ChildLine. Hefyd, mae’r NSPCC yn darparu gwasanaeth therapiwtig yn ei Ganolfan Gwasanaethau ym Mhrestatyn ar gyfer plant sydd wedi’u cam-drin yn rhywiol. Os ydych chi’n gwybod am blentyn 4-17 sydd wedi’i gam-drin yn rhywiol ac sydd â diddordeb yn y gwasanaeth, cysylltwch â 01745 7722100 neu e-bostiwch nspccnorthwales@nspcc.org.uk.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s