Cymunedau De Conwy yn herio BT

Cafodd cymunedau gwledig yng Nghonwy sicrhad y byddant yn gweld gwelliant sylweddol yn eu band-llydan a signal ffon yn ystod y flwyddyn nesaf, yn dilyn cyfarfod gyda BT yn Ysbyty Ifan.

Yn dilyn blynyddoedd o broblemau gyda thechnoleg cyfathrebu, cysylltodd Cyngor Cymuned Ysbyty Ifan gyda’u Haelod Cynulliad, Llyr Gruffydd Plaid Cymru, i ofyn am ei gymorth i sicrhau gwell darpariaeth band-llydan a signal ffon yno. Roedd Mr Gruffydd eisoes wedi gweithio gyda nifer o fusnesau a theuluoedd yr ardal ar faterion unigol. Trefnodd y Cyngor Cymuned a Mr Gruffydd gyfarfod cyhoeddus gyda chynrychiolydd o BT er mwyn lleisio eu pryderon. Daeth cynrychiolwyr o Ysbyty Ifan, Padog, Nebo, Capel Garmon a Phentrefoelas ynghyd i’r cyfarfod.

Gwrandawodd Geraint Strello, Rheolwr Rhanbarthol BT ar eu cwynion a sicrhaodd y bydd y gwaith yn dechrau ym mis Ionawr 2017, ac roedd yn obeithiol y byddai’r mwyafrif o drigolion yn cael mynediad i wasanaethau band-llydan ffeibr erbyn mis Mehefin. Pwysleisiodd Mr Strello y dylai 96% o boblogaeth Cymru ddisgwyl cael mynediad i fand-llydan cyflym iawn (Superfast). Ond er na all y 4% fydd yn weddill ddisgwyl cael mynediad i fand-llydan 24mb, dylsent ddisgwyl oleiaf 10mb. Nododd efallai na chaiff 1% o dai unrhyw fynediad o gwbl.

Gofynnodd Mr Strello am gydweithrediad tirfeddianwyr er mwyn sicrhau fod y gwaith yn cael ei wneud mor fuan â phosib, gan ddweud y gall gwrthod cyd-weithio olygu fod y gwaith yn cael ei atal am gyfnod amhenodol.

Meddai Llyr Gruffydd AC, “Roedd y cyfarfod yn un positif, ac mae ymrwymiad BT i sicrhau y caiff y cymunedau yma fynediad i fand-llydan cyflym iawn erbyn yr Haf nesaf i’w groesawi. Rydym hefyd wedi cael ar-ddeall y dylai’r cymunedau yma ddisgwyl gwell signal ffon dros y flwyddyn nesaf.

“Rwyf wedi gofyn i BT i roi diweddariadau cyson i mi ar ran y cymunedau oherwydd mae cael uchelgais yn un peth ond mae eu gweithredu yn anos, ac yn aml iawn rydym yn gweld targedau amser yn methu a chael eu cyrraedd mewn prosiectau mawr o’r fath.

“Mae ein cymunedau gwledig yn teimlo eu bont yn cael eu hamddifadu wrth i’r awdurdodau gynllunio buddsoddiadau isadeiledd modern. Ond mae’r cymunedau yma’n ddibynol ar fand-llydan a ffonau symudol. Mae gan y dechnoleg hon y potensial i wella ein heconomi gwledig, gan sicrhau fod gan bobl y cyfle i aros yn eu cymunedau. Mae’n holl bwysig ein bod ni’n gweld y gwelliannau yma er mwyn dyfodol Cymru wledig”.

Dywedodd y Cyng. Alun Davies, Cadeirydd Cyngor Cymuned Ysbyty Ifan, “Hoffwn ddiolch i Llyr am weithio gyda ni a brwydro ar ein rhan. Mae busnesau a theuluoedd yn yr ardal wedi cael trafferthion dybryd mewn cael gwasanaeth band-llydan da, ac yn cael trafferth cyflawni tasgau syml megis danfon e-bost i gofrestru stoc neu sicrhau contractau gwaith. Mae’n dda fod BT wedi dod yma i wrando ar ein pryderon, a gwnaed nifer o addewidion, ond fe wnawn ni barhau i godi ein llais tan ein bod ni’n gweld yr addewidion yn cael eu gwireddi”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s