Cwestiynau newydd dros fargen Tata wrth i ddau ddewis arall ddod i’r amlwg

 

Mae Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Fusnes, yr Economi a Chyllid Adam Price AC wedi galw am gyngor annibynnol i weithwyr dur yng Nghymru gan ei bod wedi dod i’r amlwg bellach fod mwy nag un fargen.

Yn ystod sesiwn lawn o’r Cynulliad ddoe, cadarnhaodd yr Ysgrifennydd Cabinet dros yr Economi Ken Skates fod bid Excalibur – a gefnogwyd gan Lywodraeth Cymru – yn parhau yn fid byw.

Mae hyn yn dilyn adroddiad gan Reuters fod yr ariannwr o’r ddinas Edi Truell hefyd yn arwain bid am Gynllun Pensiynau Dur Prydain heb dorri budd-daliadau.

Dywedodd Adam Price AC yng ngoleuni’r datblygiadau hyn ei bod yn “bwysicach nac erioed ” i weithwyr dur gael digon o gefnogaeth er mwyn eu galluogi i wneud dewis ar sail o wybodaeth ynghylch pa fargen yw’r setliad gorau iddynt hwy.

Ailadroddodd ei alwad am i Tata gryfhau eu cynnig i gwrdd â phryderon gwirioneddol a fynegwyd gan weithwyr dur.

Dywedodd Adam Price AC o Blaid Cymru, “Wrth i newyddion am ddwy fargen arall ddod i’r amlwg, mae hyn yn symudiad amlwg yn neinameg y sefyllfa sy’n wynebu gweithwyr dur yng Nghymru.

“Ymddengys fod bid Excalibur, a gefnogwyd yn ariannol gan Lywodraeth Cymru, yn parhau yn fid byw. Mae hyn ochr yn ochr â bid Cynllun Pensiynau Dur Prydain wedi’i arwain gan Edi Truell yn ôl adroddiad Reuters.

“Mae hyn yn groes i honiad Llywodraeth Cymru mai un fargen sydd ar y bwrdd.

“Mae gweithwyr wedi cysylltu â ni i ddweud eu bod eisiau cyngor annibynnol i’w helpu i benderfynu ar y ffordd orau ymlaen iddynt.

“Mae hyn yn bwysicach nac erioed, gan yr ymddengys yn awr fod mwy nac un fargen ar y bwrdd.

“Yng ngoleuni’r datblygiadau hyn, doeth fyddai i ddur Tata yn awr gryfhau eu cynnig er mwyn cwrdd â’r pryderon gwirioneddol ynghylch sicrwydd am bensiynau, buddsoddi a gwaith a fynegwyd gan y gweithwyr dur.”

Clywodd y ddadl hefyd gan AC rhanbarthol Gogledd Cymru Llyr Gruffydd, a soniodd am gyfraniad gweithwyr dur Shotton.

Dywedodd, “Fel AC Gogledd Cymru, mae’n bwysig cofio fod hyn am fwy na Phort Talbot.

“Y tro diwethaf i mi ymweld â gwaith dur Shotton llynedd, yr oedd y cwmwl oedd dros holl fenter Tata wedi ymestyn hyd yn oed at un o’i gweithfeydd mwyaf cyson broffidiol ac arloesol – lle mae 700 o weithwyr yn cynhyrchu deunyddiau  newydd a dur gorffenedig sy’n cael ei allforio ledled y byd.

“Er eu bod wedi cynhyrchu elw dros y ddegawd a aeth heibio, nid yw gweithwyr dur yn Shotton wedi cael codiad cyflog ers pum mlynedd. Ar waethaf y cyfraniad maent yn wneud i’r cwmni, mae llawer ohonynt yn teimlo fod gwn yn cael ei ddal at bennau’r gweithwyr pan ddaw’n fater o bensiynau.

“Mae’r fargen hon ar bensiynau yn seiliedig ar addewid tymor-byr. Does gennym ni ddim gwarant na fydd Port Talbot dan fygythiad eto ymhen 5 mlynedd neu lai, ac yn y cyfamser bydd y gweithwyr wedi eu gadael gyda phensiwn gwaeth.

“Wynebodd Shotton drychineb yn 1980, pan welodd y cyhoeddiad mwyaf am golli swyddi yng Ngorllewin Ewrop 6,500 o weithwyr dur yn colli eu swyddi. Gwnaeth yr anrhaith economaidd a achosodd hynny i Shotton, Glannau Dyfrdwy a Sir y Fflint gyfan bara am genhedlaeth gyfan. Rhaid i hyn beidio digwydd i Bort Talbot, cymuned sydd wedi’i hadeiladu yn yr un modd ar ddur ac sy’r un mor ddibynol.

“Rwy’n optimistig am ddyfodol gwaith dur Shotton, rhywle sydd wedi ymaddasu ac arloesi ers y dyddiau duon hynny. Rwyf i’r un mor obeithiol y bydd y fargen a gaiff y gweithwyr o ran cyflogau a chyflogau gohiriedig – pensiynau – yn un iawn am ddyfodol disglair.”

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s