Bwrdd iechyd heb ddysgu gwersi am ddiogelwch cleifion iechyd meddwl

Mae AC Plaid Cymru dros Ogledd Cymru heddiw wedi lleisio pryderon fod bwrdd iechyd yn peryglu diogelwch cleifion a heb ddysgu gwersi o sgandal am ward iechyd meddwl.

Lleisiodd Llyr Gruffydd AC ei bryderon yn y Senedd am Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi i adroddiad dynnu sylw at ddiffygion difrifol ynghylch diogelwch cleifion.

Dywedodd fod cofrestr risg y bwrdd iechyd ei hun yn golygu fod y bwrdd, mewn rhai achosion, mewn perygl o dorri’r gyfraith.

Amlinellodd canfyddiadau’r adroddiad diogelu blynyddol 13 maes risg ‘coch’, gan gynnwys:

  • Risg o gosb a achoswyd gan “fethiannau arwyddocaol i gydymffurfio â deddfwriaeth diogelu “. Mae hyn yng nghyswllt rheolau am pryd a pham y cedwir cleifion oedrannus neu fregus er eu lles, pan na fydd ganddynt y gallu meddyliol i benderfynu drostynt eu hunain
  • Efallai na fydd oedolion a phlant sy’n derbyn gofal sydd mewn perygl o gam-drin domestig neu broblemau iechyd meddwl “yn cael eu nodi pan ddeuant i adrannau brys, a all arwain at niwed arwyddocaol “
  • Mae 40% o staff yn y bwrdd heb eu hyfforddi mewn diogelu, “sy’n arwain at risg y gellir peryglu diogelwch cleifion “
  • Mae “torri sylweddol ar ddeddfau sy’n gysylltiedig â rhannu gwybodaeth gyfrinachol ” trwy ddefnyddio ebyst heb fod yn ddiogel y tu allan i rwydwaith y bwrdd

Holodd Mr Gruffydd y Prif Weinidog Carwyn Jones yn y Senedd ar y mater, gan ddweud fod hyn yn fater nid yn unig i’r bwrdd iechyd ond hefyd i Lywodraeth Cymru, a gymerodd y bwrdd i mewn i fesurau arbennig dros 18 mis yn ôl.

Ychwanegodd Mr Gruffydd: “Aeth blwyddyn a hanner heibio ers eu rhoi mewn mesurau arbennig a derbyn cefnogaeth ychwanegol, a rhaid gofyn a yw Betsi Cadwaladr yn dysgu gwersi ac yn gwneud gwelliannau.”

“Mae’r rhain yn risgiau difrifol a nodwyd gan y bwrdd iechyd ei hun. Dylai’r sgandal am Tawel Fan fod wedi eu rhybuddio am yr angen i fod o ddifrif ynghylch diogelwch a lles cleifion bregus. Tydyn ni ddim am weld hyn yn digwydd eto.”

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s