Croesawi ymestyn Grant Amddifadedd Disgyblion

Wrth ymateb i ddatganiad y Llywodraeth heddiw ar y Grant Amddifadedd Disgyblion, dywedodd Ysgrifennydd Cabinet yr Wrthblaid dros Addysg, Llyr Gruffydd:

“Rydym yn croesawu penderfyniad yr Ysgrifennydd Cabinet i ehangu’r Grant Amddifadedd Disgyblion i gefnogi dysgwyr sydd mewn addysg tu fas i’r ysgol ac i blant ifanc tair oed sy’n derbyn gofal.

“Mae Plaid Cymru wedi dadlau ers amser bod hi’n hanfodol ein bod yn buddsoddi mwy mewn addysg blynyddoedd cynnar, gan fod tystiolaeth yn dangos pwysigrwydd hanfodol y cyfnod cychwynnol hwn o addysg plentyn o ran eu cyflawniadau yn y dyfodol. Mae dyblu elfen blynyddoedd cynnar y grant yn gam cyntaf sydd i’w groesawu yn fawr er mwyn dod â’r cymorth ar gyfer ein dysgwyr ieuengaf yn nes at yr un a roddir i ddisgyblion hŷn.

“Rhaid sicrhau fod ariannu ysgolion yn ddigonol, a bod plant yng Nghymru yn derbyn y cymorth sydd ei angen arnynt, rhaid i hyn fod yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru.  Felly, byddem yn disgwyl i’r Llywodraeth fynd i’r afael â’r pwysau ariannol difrifol y mae ysgolion ledled y wlad yn gynyddol gorfod delio â. Mae’n annheg, ac yn sicr nid yw’n dderbyniol, bod y problemau ariannol a brofir gan rai ysgolion mor fawr eu bod yn cael eu gorfodi i wneud defnydd o arian Grant Amddifadedd Disgyblion i gynnal lefelau staffio, yn hytrach na chefnogi disgyblion sydd dan anfantais. “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s