Ymateb SuRNICC

Mewn ymateb i sylwadau Carwyn Jones ynghylch Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, dywedodd Llyr Gruffydd AC,

“Mae Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wedi bod mewn mesur arbennig am ddwy flynedd a thra ein bod ni’n croesawi’r gwelliannau, mae’n glir fod yna daith hir o’u blaenau cyn ei fod yn cyrraedd y safon ddisgwyliedig.

“Mae’r Prif Weinidog yn naturiol am ganolbwyntio ar yr elfennau cadarnhaol, ond mae’n rhaid iddo hefyd gymryd cyfrifoldeb am y penderfyniad a wnaed yn 2013 i symud y gwasanaeth gofal dwys i fabanod newydd anedig drosodd i Arrowe Park. Nid yw’n achos balchder iddo ei fod wedi cymryd ymgyrch a phrotestio torfol er mwyn gorfodi newid meddwl a chomisiynu canolfan gofal dwys i fabanod newydd anedig yng Nglan Clwyd.

“Y broblem ganolog sy’n wynebu’r Bwrdd Iechyd yw’r diffyg meddygon a nyrsys. Dylai’r Llywodraeth sicrhau fod mwy o feddygon a nyrsys yn cael eu hyfforddi yma yng ngogledd Cymru, oherwydd mae’n fwy tebygol y byddant yn aros yma wedyn. Bydd y Bwrdd Iechyd yn mynd allan i India yn fuan er mwyn ceisio recriwtio fwy o nyrsys. Ond ateb tymor byr yw hyn, ac mae arnom angen atebion ar gyfer y tymor hir.

“Rydym yn wynebu’r un problemau gyda gwasanaethau meddygon teulu. Mae model newydd Prestatyn i’w weld yn gweithio yno, ond mae’n fater ar gyfer y gogledd gyfan ac angen datrysiad buan. Mae Plaid Cymru wedi bod yn galw ar y Llywodraeth i gyflogi 1,000 o feddygon ychwanegol ers dros bedair blynedd. Petai’r Llywodraeth wedi gwrando a gweithredu yna buasem ni dros hanner ffordd drwy’r broses hyfforddi erbyn hyn, ac yn edrych i gael cohort newydd o feddygon yma ymhen ychydig flynyddoedd.  Ond yn hytrach na gweithredu maen nhw wedi eistedd are u dwylo a gwneud dim am y peth, sydd wedi arwain at y broblem yn gwaethygu, a nifer o feddygon yn poeni am ddyfodol eu practis.

“Mae gan y Prif Weinidog ei ben yn y tywod os ydy o’n credu fod gwasanaethau iechyd y gogledd yn gweithio’n dda. Mae gweithwyr y GIG yn gwneud gwaith gwych mewn amgylchiadau anodd iawn, ond mae’r straen o orfod ymdopi gyda diffyg staff yn golygu fod problemau sylweddol yn datblygu. Mae rhaid i’r Llywodraeth fynd i’r afael a’r problemau yma yn hytrach na chyflwyno atebion tymor byr.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s