Beirniadaeth lem o’r “oedi anesboniadwy” yn strategaeth gweithlu gofal plant y Llywodraeth

Mae oedi ‘anesboniadwy’ cyn datgelu strategaeth gweithlu gofal plant y Llywodraeth Lafur ar gyfer Cymru wedi tanio pryderon ynghylch cyflwyno gwasanaethau ehangach yn y dyfodol.

Dywedodd Llyr Gruffydd AM, ysgrifennydd cysgodol Plaid Cymru dros addysg a sgiliau, “Rhaid i unrhyw gynlluniau i wella gwasanaethau gofal plant yng Nghymru fod ar sylfaen o gynllun gweithlu cryf. Mae hyn yn hanfodol er mwyn sicrhau bod digon o staff ar gael ar gyfer y gwasanaeth estynedig, a gweithlu sy’n meddu ar y cymwysterau addas i gyflwyno darpariaeth blynyddoedd cynnar o’r ansawdd uchaf oll.

“Mae tair blynedd wedi mynd heibio bellach ers i Lywodraeth Cymru gyhoeddi eu Drafft o Gynllun Gweithlu Blynyddoedd Cynnar, Gofal Plant  a Chwarae yn 2014. Dywedwyd wrthyf yn ôl ym mis Medi y byddai’n cael ei gyhoeddi yn y gwanwyn. Nawr dyma’r Ysgrifennydd Cabinet yn dweud ei fod yn cael ei ymgorffori yn Rhaglen Cyflogadwyedd newydd y Llywodraeth. Fydd y rhaglen honno ddim yn weithredol tan 2019 – bum mlynedd wedi i’r Llywodraeth gyhoeddi eu cynigion am y tro cyntaf.

“Mae’n hollol annerbyniol ac yn od iawn pam na welodd olau dydd eto. Mae hyn yn elfen allweddol o’r cynnig gwell gofal plant arfaethedig, a dyw ei wthio o’r neilltu ddim yn ddigon da.

Ychwanegodd Mr Gruffydd: “Mae datblygu gweithlu digonol gyda’r sgiliau iawn yn hanfodol i ofal plant yng Nghymru – yn enwedig yng ngoleuni’r cynigion i ddarparu 30 awr o ofal plant am ddim i rieni sy’n gweithio a chanddynt blant tair a phedair oed ledled Cymru. Dywed strategaeth iaith Gymraeg y Llywodraeth hefyd y bydd yn ehangu darpariaeth blynyddoedd cynnar cyfrwng-Cymraeg gan 150 o grwpiau meithrin dros y ddegawd nesaf.

“Heb gynllun gweithlu cadarn, mae gwir berygl na fydd digon o staff i gyflwyno’r cynigion hyn. Mae hefyd yn golygu tanseilio’r dyheadau am weithlu gyda chymwysterau da, a’r canlyniadau gorau i blant.

“Yn amlwg nid yw’r Llywodraeth yn darparu’r arweiniad sydd ei angen yn hyn o beth, ac y mae’r oedi cyn cyhoeddi’r strategaeth yn tanseilio’r nod o gael y ddarpariaeth blynyddoedd cynnar o’r ansawdd orau i blant Cymru.”

Dengys tystiolaeth fod addysg a gofal o’r ansawdd uchaf yn y blynyddoedd cynnar yn dwyn manteision parhaol i ddysgu a datblygiad plant, yn enwedig i’r plant tlotaf. Mae tystiolaeth ryngwladol ac o’r DG wedi dangos bod gweithwyr proffesiynol gyda lefelau uwch o gymwysterau mewn gwell sefyllfa i greu amgylchedd dysgu o ansawdd uchel, sy’n gwneud y gwahaniaeth mwyaf i blant.

Mae manteision mynychu lleoliad addysg gynnar o safon uchel yn arbennig o gryf i fechgyn a phlant o gefndiroedd difreintiedig, dwy garfan sydd mewn mwy o berygl o brofi problemau gyda datblygiad iaith yn gynnar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s