Cau Barclays yn Nyffryn Clwyd – pryder gwleidyddion

Mae yna bryderon fod Dyffryn Clwyd yn troi i fod yn ardal ddi-fanc yn dilyn cyhoeddiad gan Barclays eu pont am gau eu canghennau yn Rhuthun a Dinbych.

Mae Llyr Gruffydd AC, sydd a’i Swyddfa yn Rhuthun, wedi bod yn ymgyrchu’n ddiflino yn erbyn y rhaglen o gau canghennau gan fanciau dros y blynyddoedd. Dim ond un banc yr un fydd yn y ddwy dref farchnad yn dilyn cyhoeddiad Barclays, sef banciau’r HSBC.

Dywedodd Mr Gruffydd, “Mae Dyffryn Clwyd yn gartref i filoedd o bobl, ac yn ardal brysur o ran diwydiant, siopa ac amaethyddiaeth. Mae yna angen yno o hyd am fanciau lleol. Mae busnesau angen banciau er mwyn medru talu eu harian parod i mewn a derbyn gwasanaeth arbenigol, ac mae angen lle ar gwsmeriaid i dalu sieciau i mewn a chael y gwasanaeth wyneb-i-wyneb yna sydd ar gael mewn cangen ar y stryd fawr. Mae’n ymddangos fod gan fanciau ddiddordeb mewn cwsmeriaid cyfoethog yn unig, ac yn troi eu cefnau ar ein cymunedau ni yma.

“Bydd cau canghennau Rhuthun a Dinbych yn golygu y bydd llai o bobl yn dod i’r trefi, ac rwy’n pryderi y bydd hyn yn ei dro yn niweidio busnesau’r trefi yma.

“Wrth i’r banciau hyn droi eu cefnau ar ein cymunedau, mae yna angen brys i ni weld Banc y Bobl yn cael ei greu yng Nghymru er mwyn diwallu anghenion busnesau bach a chwsmeriaid Cymru.”

Dywedodd y Cynghorydd Rhys Thomas, sy’n cynrychioli Dinbych Isaf, “Mae yna Barc Busnes newydd wedi agor yn Nimbych, ac mae grwpiau megis  Grwp Busnes Dinbych, Denbigh in Bloom, a Gwyl Blwm Dinbych yn denu pobl yn gyson i fewn i’r dref. Mae’n bechod garw felly gweld nad oes gan Barclays unrhyw deyrngarwch tuag at y dref ac nad ydyn nhw am fod yn rhan o dwf Dinbych. Bydd Plaid Cymru yn parhau i roi pwysau ar y banciau rhyngwladol, cyfoethog yma er mwyn sicrhau eu bont yn gweld y niwed a’r effaith y mae eu penderfyniadau hunanol yn ei gael ar ein pobl ni yma.”

Dywedodd y Cynghorydd Emrys Wynne, sy’n cynrychioli Rhuthun, “Rwy’n pryderi y bydd cau Barclays yn cael effaith andwyol ar ein cymuned yn Rhuthun. Nid yn unig y byddwn ni’n colli adnodd pwysig sy’n cael ei ddefnyddio yn aml gan drigolion y dref, ond bydd yna adeilad arall amlwg ar y sgwâr yn wag hefyd.

“Mae’n sicr y caiff cwsmeriaid Barclays eu cynghori i ddefnyddio gwasanaethau bancio mewn mannau eraill, ond fydd hyn o ddim Cymorth i gwsmeriaid sydd am drafod materion bancio mewn preifatrwydd.

“Mae yna angen dybryd i ni gychwyn meddwl am anghenion bancio ein cymunedau, a dylai’r Llywodraeth edrych i sefydlu Banc Cenedlaethol i wasanaethu ein cymunedau”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s