Galw i wneud gwell defnydd o Ysbyty Dinbych

Mae gwleidyddion o Blaid Cymru wedi uno i alw i sicrhau fod Ysbyty Dinbych yn datblygu i fod yn uned adsefydlu go iawn, yn dilyn cau 10 gwely yno yn ddiweddar.

Mae Llyr Gruffydd AC eisoes wedi mynegi ei siom fod 10 gwely, oedd mewn adran uwchben y gegin yn Ysbyty Dinbych, wedi eu cau gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Dywedodd, “Mae’n siomedig nad yw’r Bwrdd Iechyd wedi chwilio am ddatrysiad arall er mwyn adleoli’r gwelyau hyn o fewn Ysbyty Dinbych ei hun. Rydym ni wedi colli nifer o welyau cymunedol ar hyd y gogledd ac mae hyn, yn fy marn i, wedi cyfrannu at y cynnydd mewn galw sydd ar ein Hysbytai Cyffredinol ac wedi rhoi’r staff iechyd o dan ragor o straen.”

Mae Mr Gruffydd, ynghyd a’r Cynghorwyr Sir Glenn Swingler, Gwyneth Kensler, Rhys Thomas, Meirick Lloyd Davies, Sue Lloyd Williams a’r Cynghorwyr Cymuned Gwawr Cordiner, Dyfrig Berry ac Elfed Williams wedi cefnogi galwad gan arbenigwyr iechyd i ail-leoli’r gwelyau i’r uned ffisiotherapi ar lawr gwaelod yr Ysbyty.

Meddai’r Cyng. Elfed Williams, “Gellir datblygu’r llawr cyntaf, sef safle presennol y gwelyau, fel uned adsefydlu ac adfer, fel y mae rhai arbenigwyr iechyd wedi dweud. Mae uned ffisiotherapi Dinbych yn cael ei ddefnyddio fwy fel uned cleifion allanol ar hyn o bryd gyda ffisiotherapi yn cael ei gynnig ar y wardiau. Byddai uned adfer go iawn yn caniatáu i’r Ysbyty gynnig gwasanaeth cleifion allanol, gyda mynediad drwy lifft, ond hefyd yn llesol i gleifion yr Ysbyty hefyd.”

Ychwanegodd Mr. Gruffydd, “Un rheswm pam fod cleifion, yn enwedig rhai hŷn, yn aros yn yr ysbytai am yn fwy nag sydd raid yw’r diffyg adsefydlu yn dilyn salwch neu driniaeth. Mae gorffwys yn y gwely neu ddiffyg gweithgarwch aciwt, sydd yn gysylltiedig ag arhosiad hir yn yr Ysbyty, yn gallu niweidio meinwe’r cyhyrau. Gall diffyg ymarfer corff yn ystod cyfnod yn yr ysbyty arwain at golli 10% ym màs y cyhyrau bob wythnos i oedolion hŷn. Gall hyn gyfrannu at lu o broblemau, yn cynnwys lleihad yn y gallu i wneud gweithgarwch dydd-i-ddydd, cynnydd mewn afiechyd eilradd, mwy o ail-ymweliadau, ymhlith problemau eraill.

“Byddai uned adfer go iawn yn Nimbych yn lleihau’r nifer o ddiwrnodau y mae angen i gleifion aros yn yr Ysbyty, yn annog annibyniaeth, yn gwella iechyd meddwl, ac yn rhyddhau gwelyau ar gyfer cleifion eraill.”

Mae’r gwleidyddion o Blaid Cymru wedi ysgrifennu at Brif Weithredwr y Bwrdd Iechyd, Gary Doherty, yn cynnig eu hargymhellion.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s