Annog Cyngor i newid banciau

Dylai Cyngor Sir Ddinbych ystyried peidio â bancio gyda banc NatWest a newid i fanc arall.

Dyna oedd barn Cynghorydd Sir Plaid Cymru dros Gorwen, Huw Jones, a atgoffodd ei gyd-gynghorwyr yn ystod cyfarfod lawn o’r Cyngor fod nifer o fanciau wedi amddifadu cymunedau’r Sir ac na ddylai’r banciau yma cael eu gwobrwyo gyda busnes Cyngor sydd â throsiant o gannoedd o filiynau o bunnoedd bob blwyddyn.

Dywedodd y Cyng. Huw Jones, “Mae NatWest wedi amddifadu cymunedau Sir Ddinbych. Dim ond un banc sydd ganddyn nhw ar ôl yn y Sir bellach, sef yr un yn y Rhyl. Mae Barclays hefyd yn cau banciau yma hefyd. Pam ddylwn ni eu gwobrwyo trwy roi miliynau o bunnoedd trwy eu llyfrau yn flynyddol tra eu bod hwythau yn troi eu cefnau ar ein cymunedau ni?

“Ein dyletswydd ni yw gwasanaethu pobl Sir Ddinbych. Mae angen banciau cymunedol ar ein pobl ni yma. Mae arian parod yn parhau i gael ei ddefnyddio yn eang yma, yn enwedig ymhlith yr henoed, gyda nifer yn parhau i fod yn ddibynnol ar arian parod er mwyn medru mynd o amgylch eu pethau o ddydd i ddydd. Mae clybiau a chymdeithasau, Capeli, Eglwysi ac elusennau yn casglu arian parod yn rheolaidd; mae busnesau bach lleol yn gorfod bancio arian parod ac angen arian man. Mae’r bobl yma oll wedi cael eu gadael i lawr gan y banciau mawr yma a gafodd eu hachub ganom ni rai blynyddoedd yn ôl.

“Dylai’r Cyngor edrych ar y posibilrwydd o fancio gyda banc arall.”

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros Ogledd Cymru, Llyr Gruffydd, wedi bod yn ymgyrchu i gadw gwasanaethau bancio cymunedol ers blynyddoedd.

Dywedodd Mr. Gruffydd, “Mae banciau wedi bod yn cau ar raddfa arswydus yma yn y gogledd dros y blynyddoedd diwethaf. Mae pob un dref yn Sir Ddinbych wedi colli un neu ragor o’u banciau, ac mae pobl wedi dioddef o ganlyniad. Mae NatWest yn parhau i gael ei ran-berchnogi gannom ni, y trethdalwyr, ac ni oedd yn gorfod achub eu crwyn nhw pan oedden nhw mewn trafferthion, ond eto maen nhw bellach yn troi eu cefn arnom ni. Rwy’n cytuno gyda’r Cynghorydd Huw Jones y dylai cyrff cyhoeddus ystyried edrych ar fanciau amgen pan fo hynny’n bosibl.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s