Cyhuddo Openreach o anonestrwydd

Cwmni’n gadael Ysbyty Ifan i lawr

Mae cwmni technoleg band llydan Openreach wedi cael eu cyhuddo o ddiffyg gonestrwydd yn dilyn llythyr a dderbyniodd yr Aelod Cynulliad dros Ogledd Cymru, Llyr Gruffydd, gan y cwmni yn dweud nad oedd ganddyn nhw unrhyw gynlluniau i gyflwyno band llydan ffeibr i gymuned Ysbyty Ifan, a hynny ddeunaw mis ar ôl addo y byddai’r gwaith yn cael ei wneud.

Mae’r Aelod Cynulliad dros Blaid Cymru wedi bod yn gweithio gyda chymuned Ysbyty Ifan ers sawl blwyddyn i geisio sicrhau eu bod nhw’n derbyn cyswllt band llydan. Trefnodd Llyr Gruffydd a’r Cyngor Cymuned gyfarfod gyhoeddus ym mis Tachwedd 2016 gyda chynrychiolwyr o BT/Openreach i drafod y problemau yr oedd y pentref yn eu hwynebu. Addawyd bryd hynny y byddai’r broblem yn cael ei ddatrys erbyn Gwanwyn 2017. Serch hynny, ddeunaw mis yn ddiweddarach, derbyniodd Llyr Gruffydd neges gan Openreach yn dweud “Ni does yna unrhyw gynlluniau ar gyfer gwasanaeth ffeibr yn Ysbyty Ifan”.

Dywedodd Llyr Gruffydd: “Mae hyn yn gywilyddus. Mae’r cwmni wedi derbyn miliynau o bunnoedd o wahanol adrannau o’r Llywodraeth er mwyn sicrhau fod cymunedau Cymru yn cael mynediad i wasanaeth ffeibr llawn. Maen nhw wedi addo sawl gwaith i bobl Ysbyty Ifan ac i minnau y byddant yn cysylltu’r gymuned a chyswllt ffeibr. Ond rŵan rydym ni’n cael arddeall nad oes ganddyn nhw unrhyw gynlluniau o’r fath. Nid dyma’r ffordd i drin pobl.

“Mae Band Llydan bellach yn rhan hanfodol o fywyd, a chyda fod cynifer o wasanaethau yn cael eu cau neu eu canoli i ffwrdd o’n cymunedau gwledig mae’n dod yn fwy ac yn fwy pwysig. Mae hefyd angen i Lywodraeth Llafur Cymru ateb cwestiynau ynghylch sut mae’r cytundeb gyda openreach wedi cael ei fonitro, a’r ffaith eu bod nhw i’w gweld yn fodlon fod cymunedau megis Ysbyty Ifan yn cael eu gadael mewn twll du digidol. Byddaf yn codi’r mater yma gyda’r Llywodraeth mor fuan â phosib.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s