Contract dialysis: ‘preifateiddio’r GIG trwy’r drws cefn’

AC Plaid Cymru Llyr Gruffydd yn dweud fod pryderon y staff yn cael eu hanwybyddu

Mae pryderon staff a chleifion am breifateiddio gwasanaethau dialysis yn y gogledd yn cael eu hanwybyddu yn ôl AC Plaid Cymru Llyr Gruffydd.

Meddai Mr Gruffydd, AC Plaid Cymru dros Ogledd Cymru:

“Aeth tendr allan am y gwasanaeth dialysis presennol yn Wrecsam a’r Trallwng llynedd. Yr oedd y penderfyniad i fod i ddigwydd ym mis Ionawr, ond cafodd hyn ei oedi am ryw reswm. Daw’r contract presennol yn Ysbyty Gwynedd ac Alltwen hefyd i ben yn nes ymlaen eleni, a bydd yn rhan o’r contract newydd hwn.

Llythyr BCU i Llyr“Mae’r cynigion am y tendr yn cynnwys gwella’r adeilad dialysis yn Wrecsam yn ogystal â chynlluniau i greu uned allanol newydd yn yr Wyddgrug i gwrdd â’r galw ychwanegol. Does gen i ddim problem o gwbl gyda’r cynigion hyn am y byddant yn gwella’r gofal gaiff y cleifion.

“Fodd bynnag, mae’r dewisiadau sydd gerbron yn cynnwys cadw staff yn y GIG neu eu symud i gwmni preifat sy’n cyflwyno’r gwasanaeth dros y saith mlynedd nesaf.

“Mae’r staff, sydd yn ymrwymedig i’r GIG ac sy’n dymuno parhau yn rhan ohono, yn pryderu am y cynigion hyn, ac y mae ganddynt resymau da dros hynny. Fe’u cadwyd yn y tywyllwch am y broses dendro ac ni fu unrhyw ymgynghori cyhoeddus o gwbl.

“Daeth i’r amlwg bellach fod y bwrdd prosiect sy’n penderfynu ar y dewis gorau yn pwyso am i’r staff yn y Trallwng a’r uned newydd yn yr Wyddgrug gael eu trosglwyddo i’r cwmni preifat gyda’r posibilrwydd y bydd yn rhaid i’r staff yn Wrecsam, Alltwen a Bangor hefyd weithio i’r cwmni preifat, nid y GIG.”

Dywedodd Mr Gruffydd fod hyn yn gyfystyr â phreifateiddio’r GIG trwy’r drws cefn ac na fyddai’n gwella’r gofal i gleifion.

Ychwanegodd:

“Mae staff wedi cysylltu â mi am eu bod yn teimlo nad oes ganddynt lais ac na chawsant eu cynrychioli yn y broses hon o gwbl. Mae hynny’n annerbyniol, yn enwedig o ystyried yr ymddiriedaeth a’r cysylltiad sy’n bodoli rhwng y nyrsys hynod ddawnus ac ymroddedig hyn a’u cleifion rheolaidd.

“Mae’r duedd tuag at breifateiddio’r gwasanaeth arbenigol hwn yng Nghymru – mae wedi digwydd yn y de ac fe ddigwyddodd yn Ysbyty Glan Clwyd, lle mae cynllun PFI sy’n cael ei redeg gan y cwmni preifat, ac yn Ysbyty Gwynedd, lle mae staff eisoes wedi eu trosglwyddo i’r sector preifat.”

Dywedodd fod staff a chleifion yn haeddu eglurhad: “Rwyf eisiau i Lywodraeth Cymru esbonio i’r staff, cleifion a’r cyhoedd yn gyffredinol sut y gall y gwasanaeth hwn gael ei gyflwyno’n fwy effeithiol nac y mae yn awr gan y cwmni preifat hwn, fydd yn gorfod adeiladu i mewn elfen o elw.

“Rwyf hefyd eisiau gwybod sut y bydd y nyrsys preifat hyn yn gallu cyfrannu at gynnal dialysis ar wardiau cyffredinol, gan gynnwys y ward gyswllt sydd ganddynt yn Ysbyty Maelor Wrecsam, yn ogystal â gweithio ar alwad i’r GIG yn ôl y galw. Ar hyn o bryd, mae hwn yn wasanaeth diwnïad oherwydd bob pawb yn gweithio i’r GIG. Gallai’r gwasanaeth diwnïad hwn gael ei chwalu dan y newidiadau arfaethedig hyn.

“Rydym hefyd yn cael negeseuon cymysg gan yr ysgrifennydd iechyd. Nid yw’r broses dendro hon wedi bod yn destun ymgynghoriad cyhoeddus oherwydd, meddant hwy, na fydd yn cael effaith ar wasanaethau i gleifion. Fodd bynnag, mae hefyd wedi ysgrifennu at gyd-AC Llafur i ddweud fod preifateiddio tebyg yn y de a’r canolbarth wedi mynd rhagddynt ac wedi ‘cyflwyno gwell gwasanaethau i gleifion’. Beth yw’r gwirionedd yma?”

Galwodd Mr Gruffydd ar Lywodraeth Cymru i wneud ymrwymiad clir i’r GIG yng Nghymru:

“Rydym yn clywed beirniadaeth, gyda phob cyfiawnhad, am y ffordd mae gwasanaethau iechyd yn Lloegr yn cael eu preifateiddio a’u darnio oherwydd ideoleg Dorïaidd. Nid dyna sydd i fod i ddigwydd yma yng Nghymru ond y mae hyn yn dangos ei fod yn digwydd. Rydym yn gweld preifateiddio trwy’r drws cefn tra bod gwleidyddion Llafur o’r Prif Weinidog i lawr yn parhau i wadu’r hyn sy’n digwydd.

“Rwyf wedi hen syrffedu ar rethreg y Llywodraeth hon nad yw’n cyfateb i’r hyn sy’n digwydd ar lawr gwlad. Mae’r honiadau bostfawr o fod â gwrthwynebiad ideolegol i breifateiddio yn awr wedi cael eu datgelu fel geiriau gwag gan Lywodraeth sydd wedi colli ei chyfeiriad moesol.”

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s