Rhaid i Lywodraeth Cymru “fynd i’w pocedi” ar godiad cyflog athrawon

Mynegwyd pryderon y bydd y codiadau cyflog i athrawon Cymru, sydd i fod i’w talu ym mis Medi, yn cael eu gadael heb eu cyllido gan Lywodraeth Cymru, wedi i’r Ysgrifennydd Addysg wrthod ymrwymo i ddarparu cyllid.

Cyhoeddwyd codiad cyflog i athrawon yng Nghymru a Lloegr, o rhwng 1.5% a 3.5%, gan Lywodraeth San Steffan fis diwethaf. Erys penderfyniadau ar dâl ac amodau athrawon gyda gwleidyddion San Steffan, gyda’r cyfrifoldeb i fod i gael ei drosglwyddo i Gymru ym mis Medi.

Honnodd Ysgrifennydd Addysg San Steffan, wrth wneud y cyhoeddiad, y bydd y codiadau i athrawon Lloegr yn cael eu cyllido gan yr Adran Addysg, ond ni wnaed unrhyw gyhoeddiad am y cyllid i athrawon yng Nghymru.

Yn dilyn y cyhoeddiad, ysgrifennodd Ysgrifennydd Addysg cysgodol Plaid Cymru, Llyr Gruffydd AC, at Ysgrifennydd Addysg Llywodraeth Cymru yn gofyn am eglurder ynghylch a fydd Llywodraeth Cymru yn rhoi cyllid ychwanegol i awdurdodau lleol i dalu cost y codiadau cyflog i athrawon Cymru. Methodd ymateb gan yr Ysgrifennydd Addysg â rhoi’r ymrwymiad hwnnw.

Yn ei sylw, meddai Ysgrifennydd Addysg cysgodol Plaid Cymru, Llyr Gruffydd AC:

“Mae athrawon Cymru wedi cael eu gorweithio a heb gael eu talu’n ddigonol ers yn rhy hir o lawer, ac yr oedd yn hen bryd cael y cyhoeddiad y mis diwethaf am y codiad cyflog.

“Gan y telir am y codiad cyflog yn Lloegr o gyllideb addysg bresennol Lloegr, mater i Lywodraeth Cymru yw cyllido’r codiad cyflog i athrawon Cymru. Mae’n peri llawer o bryder fod yr Ysgrifennydd Addysg yn amharod i ymrwymo i wneud hynny, yn niffyg cyllid yn cael ei ddarparu gan Lywodraeth San Steffan.

“Bu Plaid Cymru yn brwydro’n galed ers amser i sicrhau codi’r cap ar gyflogau’r GIG yng Nghymru a diolch byth, cytunodd Llywodraeth Cymru o’r diwedd i godi’r cap wedi iddynt gael eu hunain yn y sefyllfa gywilyddus o fod y wlad ddiwethaf yn y DG i wneud hynny. Does bosib y gallant yn awr gynnig yr un gwrthwynebiad i dalu am godiad cyflog i’n hathrawon sy’n gweithio mor galed. Os gall Llywodraeth Dorïaidd ddarparu arian i athrawon yn Lloegr, yna fe ddylai Llywodraeth Cymru allu gwneud hynny yng Nghymru.

“Mae ein hathrawon yn haeddu cael cyflog parchus a rhaid i Lywodraeth Cymru fynd i’w poced i wneud yn siŵr fod y codiad cyflog hwn yn cael ei gyllido’n deg. Y mae’r dewis arall o beidio gwneud hynny yn achosi pryder, sef y byddai ysgolion sydd eisoes dan bwysau yn gorfod dod o hhyd i’r arian ychwanegol a byddai hynny o raid yn golygu colli swyddi.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s