Plaid i wrthwynebu cynnig gofal plant Llafur am ei fod yn ‘gadael y tlotaf ar ol’

AC Plaid Llyr Gruffydd yn condemnio polisi sy’n rhoi cymhorthdal i deuluoedd sy’n ennill £200,000 y flwyddyn.

Bydd polisi gofal plant newydd Llafur yn rhoi cymhorthdal gofal plant am ddim i’r teuluoedd cyfoethocaf ond yn eithrio’r sawl sydd ar yr aelodwyd tlotaf ac sydd am ddychwelyd i waith, medd ysgrifennydd addysg cysgodol Plaid Cymru Llyr Gruffydd AC, wrth i’r Cynulliad baratoi i ddadlau dros Bil Gofal Plant Llywodraeth Cymru heddiw (Medi 18).

Wrth ail-adrodd bwriad Plaid Cymru i bleidleisio yn erbyn y Bil, meddai Llyr Gruffydd AC, “Bydd Plaid Cymru yn pleidleisio yn erbyn egwyddorion sylfaenol Bil Gofal Plant ar y sail ein bod yn credu yn yr egwyddor o ofal plant i bawb.

“Polisi Plaid Cymru yw gofal plant am ddim i bob plentyn rhwng 3 a 4 oed. Prif bwrpas y polisi hwn, a gostiwyd yn llawn, yw rhoi’r cychwyn gorau mewn bywyd i bob plentyn ac yn galluogi rhieni i ddychwelyd i’r gwaith er mwyn codi plant allan o dlodi.”

Fe ddywedodd Llyr Gruffydd AC na fyddai yn gallu cefnogi polisi Llafur o ddarparu gofal plant am ddim i rieni sy’n gweithio yn unig – gan gynnwys cyplau sy’n ennill hyd at £200,000 y flwyddyn, tra’n gwadu yr un cyfle i’r rheini o’r cartrefi tlotaf. Mae ei ofnau wedi cael eu mynegi gan bobl ar draws y sector gan gynnwys Comisynydd Plant Cymru a mudiadau fel Achub y Plant a undebau athrawon fel y NASUWT.

Meddai Llyr Gruffydd AC, “Mae’r polisi yn cyfyngu’r darpariaethau ar gyfer plant rhieni sy’n gweithio yn unig. Disgrifiodd y Comisiynydd Plant y  bil fel un sy’n rhoi cymhorthdal mawr i rai o deuluoedd cyfoethocaf Cymru, gan rybuddio ei fod yn cau allan rhieni di-waith – penderfyniad sydd yn debygol o atygnferthu anghydraddoldeb cymdeithasol’.

“Mae’n frawychus nodi fod plant tair oed yn unig o’r teuluoedd tlotaf eisoes rhyw 10 mis y tu ôl i’r rhai o gefndiroedd gwell eu byd o ran datblygiad. Mae perygl i’r polisi hwn ledu’r bwlch hwnnw o ran bod yn barod ar gyfer yr ysgol, ac y mae plant sy’n disgyn yn ôl yn gynnar yn fwy tebygol o fod ar ei hôl hi trwy gydol eu haddysg.

“Mae’n eironig fod y Gweinidog sy’n gyfrifol am y Bil hwn, Huw Irranca-Davies, yn ddiweddar wedi seilio ei gais am arweinyddiaeth Llafur yng Nghymru ar yr angen am ddarpariaeth cyn-ysgol i bob plentyn. Mae ef ei hun wedi cyfaddef fod gofal plant i bawb, sef yr hyn a gynigir gan Blaid Cymru, yn helpu i ymdrin ag effeithiau tlodi. Mae’n cau’r bwlch cyrhaeddiad pan fydd plant yn cychwyn yn yr ysgol. Ac y mae’n trawsnewid cyfleoedd y plant hyn mewn bywyd wrth iddynt dyfu’n oedolion a thrwy gydol eu bywydau.

“Fel y Gweinidog sy’n gyfrifol am ofal plant yng Nghymru mae ganddo’r grym i gyflwyno gofal plant i bawb yn awr. Yn wir, petai wedi pleidleisio dros Blaid Cymru yn etholiad diwethaf y Cynulliad, buasem ni eisoes wedi dechrau ei gyflwyno.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s