Disgyblion yn rhannu gofidiau gyda Llyr

Roedd gwastraff plastig a thrafferthion traffig yn uchel ar yr agenda pan gyfarfu Llyr Gruffydd AC a myfyrwyr Ysgol y Gwernant, Llangollen yn ddiweddar.

Rhoddwyd gwahoddiad i Llyr Gruffydd AC i’r ysgol gan aelodau o Gyngor yr Ysgol, Cyngor Eco, Grŵp Diogelwch ffyrdd, a’r Siarter iaith er mwyn iddynt rannu eu gofidiau.
Rhoddodd Llyr Gruffydd gyflwyniad byr iddynt ynghylch ei waith fel Aelod Cynulliad cyn gwrando ar yr hyn oedd ganddynt i’w ddweud.

Meddai Llyr Gruffydd: “Roedd disgyblion Ysgol y Gwernant yn alluog a huawdl, gyda phryder go iawn am faterion cyfoes. Roedd y gwastraff a gynhyrchir gan blastig un-defnydd yn bryder mawr iddynt.

“Roedd ganddynt ddiddordeb i glywed fod gan Blaid Cymru ar Gyngor Sir Ddinbych ymgyrch i ddatblygu’r Cyngor fel Cyngor ddi-blastig, a hefyd fod yna ymgyrch gref ar y gweill yn Llangollen.

“Cytunwyd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru a Chyngor Sir Ddinbych i fynegi eu pryderon. Roedd ganddynt bryderon am draffig ar Ffordd y Castell hefyd. Mae hon yn bryder parhaol gan drigolion y dref, ac mae’n amlwg ei fod yn effeithio ar safon byw’r bobl a’r plant yn enwedig. Gwn fod y Cyngor Tref wedi datblygu syniadau diddorol i fynd i’r afael a’r broblem, a bod y Cyngor Sir wedi neilltuo pres i’r perwyl hwn, ond mae’n amlwg fod angen mynd i’r afael a’r broblem.

“Mae o hyd yn bleser siarad â phlant a phobl ifanc am y materion sydd yn eu poeni nhw. Mae materion yn gor-gymhlethu pethau yn aml, tra fo plant yn mynd i galon y broblem ac yn llawer mwy agored. Roedd hi’n bleser cael gwrando ar ddisgyblion Ysgol y Gwernant. Er nad ydynt yn cael pleidleisio eto rwyf i yno i’w cynrychioli hwy hefyd, ac mae ganddyn nhwythai hawl i gael eu llais wedi ei glywed.

“Mae Ysgol y Gwernant yn ysgol wych sydd yn amlwg yn cymryd eu cyfrifoldebau o ddifri. Roedd yna awyrgylch hyfryd yno, ac roedd hi’n bleser cael ymweld â’r lle”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s