Busnesau bach yn ‘asgwrn cefn y Gymru wledig’

Llyr Gruffydd AC yn gweld y cyswllt rhwng ffermio a busnesau gwledig yng Nghorwen

Daeth yr Aelod Cynulliad a llefarydd Plaid Cymru ar Yr Amgylchedd a Chefn Gwlad, Llyr Gruffydd i ymweld a thrafod gyda nifer o fusnesau yng nghefn gwlad ardal Corwen gyda NFU Cymru yn ddiweddar.

Cafwyd cyfle i glywed barn y ffermwr wrth ymweld gyda uned biff a defaid Geraint Jones yn Nant yr Erw Haidd, Gwyddelwern, safbwynt darparwyr nwyddau gan Richard Jones, Rheolwr Cyffredinol Amaethwyr Corwen Cyf, a chafwyd ymweliad gyda busnes lleol oedd yn prynu cynnyrch oddi ar ffermydd.

Pryder mawr Geraint Jones oedd sicrhau marchnad ar gyfer yr ŵyn yn y dyfodol a’r angen gwirioneddol i weld marchnadoedd ar gyfandir Ewrop yn parhau i fod yn agored ar gyfer derbyn ŵyn.  Roedd cyfran uchel iawn o ŵyn y fferm yn cael eu gwerthu i brynwr oedd yn eu lladd i allforio, drwy Farchnad Rhuthun.  Gyda chyfran fwyaf y stoc ar y fferm yn ddefaid fe roedd gwarchod y farchnad yma yn greiddiol i’r busnes.

Sicrhau cyflenwad ddigonol a rheolaidd o gynhyrchion fferm oedd yn flaenllaw ar feddwl Richard Jones yn Amaethwyr Corwen.  Roedd eisoes yn gweld prisiau mewnbynnau fel gwair a dwysfwyd yn codi yn sgil tywydd sych yr haf diwethaf.  Yn ogystal a hynny roedd nerfuswydd ynglyn a gallu cwmniau i sicrhau cyflenwad digonol o ddeunyddiau crai wrth i ansicrwydd trafodaethau Brecsit ddod yn fwy blaenllaw.

Roedd yn glir i’w weld, Wrth ystyried papur ymgynghorol diweddar ‘Brexit a’n Tir’ Llywodraeth Cymru, pwysigrwydd diwydiant ffermio blaengar, proffidiol a chynhyrchiol yng Nghymru i roi sylfaen i fusnesau gwledig eraill o fewn economi cefn gwlad.

Dywedodd Rhodri Jones, Is-Gadeirydd Cangen Meirionnydd o NFU Cymru:  “Wrth eistedd lawr a thrafod mae rhywun yn sylweddoli pa mor ddibynnol ydi pob un ohonom ar ein gilydd.  Fe ymwelwyd â thri busnes oedd ddim mwy na dwy filltir o’i gilydd, rhyngddynt fe roedd y tri chwmni yn sicrhau bywoliaeth i 30 o unigolion.”

Dywedodd Llyr Gruffydd AC: “Roedd hi’n ddifyr iawn sgwrsio â’r gwahanol fusnesau, yr union fentrau sy’n asgwrn cefn i economi Cymru wledig. Yn ogystal â’r heriau dyddiol sy’n wynebu ffermwyr a busnesau bach, mae cwmwl ansicrwydd Brexit yn golygu nad yw’n bosib cynllunio’n gall at y dyfodol. Mae’n hanfodol i bob busnes yng Nghymru – prun ai’n Airbus neu’n ffarmwr defaid – gael sicrwydd wrth edrych at y dyfodol. Mae’n gywilyddus fod Llywodraeth Prydain wedi methu â sicrhau ffordd drefnus gall i adael yr Undeb Ewropeaidd wedi dwy flynedd o drafodaethau. Dwi’n ddiolchgar i NFU Cymru am drefnu’r ymweliadau ac hefyd i’r mentrau gwahanol am eu croeso a’r wybodaeth ges i yn sgil siarad â nhw.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s