Covid-19 – Gwybodaeth angenrheidiol

Caiff y dudalen hon ei ddiweddaru gyda unrhyw wybodaeth a chyngor newydd ynghylch Covid-19.

Ni fydd y wefan yma yn rhoi cyngor iechyd i chi, ond gallwch ffeindio linciau i sefydliadau swyddogol sy’n darparu cyngor hanfodol ar eich cyfer.

 

Cewch y newyddion diweddaraf yma.

 

Eich iechyd

Coronafeirws COVID-19 gwiriwr symptomau – GIG Cymru

A oes angen help meddygol arnoch am y coronafeirws? – Llywodraeth Cymru

Cyngor i bobl sydd wedi cael cadarnhad fod ganddynt haint Covid-19 neu fod posib fod ganddynt yr haint (Saesneg) – Iechyd Cyhoeddus Cymru

Aros adref: cyngor i aelwydydd sydd o bisb efo haint Covid-19 (Saesneg) – Llywodraeth y DG

Y Coronafeirws a’ch lles (iechyd meddwl) (Saesneg) – Mind

 

Arbenigwyr maes iechyd

Ymchwilio a rheolaeth glinigol gychwynol i achosion posib (Saesneg) – Llywodraeth y DG

Arweiniad i weithwyr maes iechyd (Saesneg) – Llywodraeth y DG

Arweiniad i Ofal Sylfaenol (Saesneg)– Public Health England

 

Ymbellhau Cymdeithasol

Sut mae lleihau’r perygl o ddal neu ledaenu’r coronafeirws – Llywodraeth Cymru

Cyngor ar ymbellhau cymdeithasol (Saesneg) – Llywodraeth y DG

 

 

Gwybodaeth gyffredinol ar gefnogaeth gan Lywodraeth y DG

 

Gweithlu

Cyngor i weithwyr (Saesneg) – UK Gov

Busnesau

Canllawiau ar COVID-19 i gyflogwyr a busnesau – Llywodraeth Cymru

Coronavirus: cyngor i gyflogwyr a gweithwyr (Saesneg) – ACAS

Pecyn cymorth gwerth dros £1.4bn i fusnesau bach er mwyn eu helpu yn ystod cyfnod y coronafeirws – Busnes Cymru (Llywodraeth Cymru)

Gwyliau ad-dalu cyfalaf a ffi monitro o 3 mis ar gyfer pob cwsmer ar gais – Banc Datblygu Cymru

Cymorth Llywodraeth i Fusnesau – Busnes Cymru (Llywodraeth Cymru)

 1. Cymorth i fusnesau sy’n talu tal salwch i weithwyr (Saesneg) – Llywodraeth y DG
 2. Cymroth i fusnesau sy’n talu treth fusnes (Saesneg)  – Llywodraeth y DG
 3. Cymorth i fusnesau sy’n talu ychydig neu ddim treth busnes (Saesneg)  – Llywodraeth y DG
 4. Cymorth i fusnesau trwy’r Rhaglen Benthyciad i Fusnesau oherwydd y Coronafeirws (Saesneg)  – Llywodraeth y DG
 5. Cymorth i fusnesau mwy trwy Covid-19 gyda Chyfleuster Ariannu Corfforaethol (Saesneg) – Llywodraeth y DG
 6. Cymorth i fusnes sy’n talu treth – Llywodraeth y DG
 7. Yswiriant – Llywodraeth y DG

Llinell gymorth Treth CThEM (HMRC)

Mae CThEM wedi sefydlu llinell gymorth i fusnesau a phobl hunan-gyflogedig sy’n bryderus am dalu eu ttrethi oherwydd Covid-19 (Saesneg).

Ffoniwch 0800 0159 559 (Saesneg) am gymorth a chyngor.

Tafarndai

Managing the impact of COVID-19 on Pubs Code interactions with tied pub tenants” – Llywodraeth y DG

Gofalwyr

Canllawiau i wasanaethau gofal cymdeithasol neu gymunedol a lleoliadau preswyl – Llywodraeth Cymru

Canllawiau ar gyfer darpariaeth gofal yn y cartref (Saesneg) – Llywodraeth y DG

Canllawiau i ofalwyr (Saesneg) – Carers UK

Beth i’w wneud os ydych chi neu rywun yn eich cartref yn dangos symptomau’r coronafeirws – Llywodraeth Cymru

Addysg

Cau ysgolion yng Nghymru – Llywodraeth Cymru

Canllawiau ar COVID-19 ar gyfer lleoliadau addysgol – Llywodraeth Cymru

Canllawiau teithio i sefydliadau addysg a myfyrwyr – Llywodraeth Cymru

Travel

Traveline Cymru / Bysiau

Rheilffordd – Trafnidiaeth Cymru

Cyngor teithio tramor (Saesneg) – Llywodraeth y DG

Tai

Datganiad Saesneg gan Lywodraeth y DG:

 • Emergency legislation to suspend new evictions from social or private rented accommodation while this national emergency is taking place
 • No new possession proceedings through applications to the court to start during the crisis
 • Landlords will also be protected as 3 month mortgage payment holiday is extended to Buy to Let mortgages

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

Adra (CCG)

Nodwch y gall tenantiaid gysylltu â‘n Tîm Lles ar 0300 111 2122 os oes ganddynt unrhyw bryderon ynglŷn ag incwm a budd-daliadau. – Grwp Cynefin

 

Cyllid personol

Coronafeirws a hawlio budd-daliadau (Saesneg) – Credyd Cynhwysol

Tal Salwch Statudol (Saesneg)  – Llywodraeth y DG

“Problems getting to or topping up your prepayment meter” – Citizens Advice

Dyled a Choronafeirws (Saesneg) – Step Change, Elusen Dyledion

Coronafeirws a’ch cyllid (Saesneg) – Step Change, Elusen Dyledion

Coronaveirws, hawlio budd-daliadau a Thal Salwch Statudol (Saesneg) – Step Change, Elusen Dyledion

Pa gymorth sydd ar gael gan gredidwyr (Saesneg)  – Step Change, Elusen Dyledion

Cymorth arianol a hawliau (Saesneg) 

 • Morgeisi
 • Cardiau Credyd
 • Gor-ddrafft

– Money Saving Expert

Cyngor Gwynedd

 

Trosedd

Cynllunio a pharatoi, llysoedd a thrybiwlnlysoedd (Saesneg) – Llywodraeth y DG

Ymweld a rhywun yn y carchar (Saesneg) – Llywodraeth y DG