Cefnogaeth

Mae llu o aelodau Plaid Cymru o bob cwr o’r gogledd wedi datgan eu cefnogaeth i Llyr fod ar frig rhestr rhanbarthol y Blaid yn etholiadau’r Senedd.Dyma negeseuon o gefnogaeth gan rai ohonynt.

Cofiwch y gallwch chi anfon neges o gefnogaeth i Llyr drwy ebostio llyrgruffydd@gmail.com

Ieuan Wyn Jones

Cyn arweinydd Plaid Cymru, ynys mon

“Mae’n bleser cefnogi Llŷr yn ei ymgyrch i gynrychioli Rhanbarth Gogledd Cymru yn y Senedd. Gwn am ei ynni, ei ymroddiad a’i allu diamheuol fel aelod etholedig. Mae’n gyfathrebwr campus a wedi bod yn lladmerydd cryf dros y Gogledd ers ei ethol. Gobeithio caiff y cyfle i barhau a’r gwaith yn 2021.”

Cyng. Llinos Medi Huws

Arweinydd Cyngor Sir Ynys Mon

‘Rwyf yn cefnogi Llŷr gan ei fod wedi profi ei hun yn barod fel llais cryf i’r gogledd.
Mae ei ddealltwriaeth o amrywiaeth daearyddol a diwylliannol y gogledd yn hanfodol i’r rôl hwn. Dyma un o gryfderau mawr Llŷr.”

Dafydd Iwan

Cyn Lywydd Plaid Cymru

“Dwi’n nabod Llyr ers nifer o flynyddoedd fel dyn gwybodus a gweithgar sydd wedi ymrwymo i wasanaethu ei etholwyr. Mae ganddo brofiad helaeth mewn meysydd economaidd a chymdeithasol, ac mae ei ddelfrydau a’i wleidyddiaeth wedi angori’n gadarn yn yr angen i gael atebion ymarferol i’r heriau sy’n ein hwynebu. Does arno ddim ofn i fynegi ei farn heb ofn na ffafr, ac mae wedi ymroi i sicrhau dyfodol
ffyniannus i Gymru a’i phobl, ac i greu amgylchedd ddiwylliannol lle bydd pawb yn gyfartal, a pharch llawn a chydradd i’r Gymraeg a’r Saesneg. Mae’n fraint i gael cefnogi Llyr fel ymgeisydd i’r Senedd dros ranbarth y Gogledd.”

Cyng. Rhys Thomas

Arweinydd Plaid Cymru, Cyngor Sir Ddinbych

“Mae Llyr wedi pontio’n effeithiol rhwng ymgyrchoedd ar lawr gwlad a’r gwaith yn y Senedd. O’i ymdrechion yn amddiffyn gwasanaethau Ysbyty Dinbych i’r ymgyrch i gadw campws y coleg yn agored, o wrthwynebu gor-ddatblygu tai i gynorthwyo busnesau lleol mae Llyr wedi brwydro drosom yn ddiflino ar bob cyfle. Mi fydda i’n cefnogi Llyr. Mae ei record a’i brofiad wrth ein cynrychioli yn dangos yn glir pam y dylai fod yn rhif un ar restr y gogledd.”

Cyng. Menna Baines

Cynghorydd Sir Pentir, Gwynedd

“Mae Llŷr yn ddewis amlwg ar gyfer bod ar frig rhestr Plaid Cymru ar gyfer Rhanbarth y Gogledd ar sail ei holl brofiad fel aelod gweithgar a diflino dros y rhan hon o Gymru.”

Cyng. Mabon ap Gwynfor

Cynghorydd Sir Llandrillo, Ymgeisydd Dwyfor Meirionnydd

“Mae Llyr wedi profi ei hun i fod yn wleidydd didwyll a chraff ers ei ethol i’r Senedd. Rwyf wedi ei weld yn dal y llywodraeth i gyfri a llwyddo i newid eu polisiau. Mae angen gallu a phrofiad Llyr yn ein rhengoedd wrth i ni baratoi i ffurfio llywodraeth.”

Cyng. Austin Roberts

Arweinydd Plaid Cymru, Cyngor Sir Conwy

“Mae Llyr yn lais cryf dros gymunedau gwledig. Mae o wedi sefyll i fyny’n gyson dros
amaethyddiaeth a dros amddiffyn gwasanaethau a busnesau yng nghefn gwlad. Boed yn ymdrechion i wella bandeang neu i gadw banciau’n agored mae Llyr wedi sefyll ysgwydd wrth ysgwydd efo cymunedau ym mhob rhan o’r gogledd. Mae’n
cadw mewn cysylltiad cyson â chynghorwyr sir y blaid ac i’w weld o hyd mewn sioeau amaethyddol ar hyd y gogledd. Cefnogwch Llyr i fod yn rhif un ar restr rhanbarth y gogledd.”

Cyng. Dylan Rees

Cadeirydd Plaid Cymru, Cyngor Sir Ynys Mon

“Mae gen i’r parch a’r edmygedd uchaf tuag at Llyr sy’n un o’r gwleidyddion mwyaf effeithiol a hoffus rwy’n eu hadnabod. Mae bob amser yn gyflym i adnabod materion
sy’n peri pryder i’r etholwyr ac yn ymateb gydag angerdd a gweledigaeth. Dro ar ôl tro mae wedi llwyddo i wneud gwahaniaeth go iawn yn ein cymunedau ledled
gogledd Cymru. Mae mawr angen ei ddiwydrwydd, ei feddylgarwch a’i weledigaeth yn y Senedd. ”

Eirian Wyn Conlon

Delyn

“Mae Llyr wedi bod yn llais cryf dros Blaid Cymru yma yn y gogledd ddwyrain. Dwi i’n
hollol hyderus i fynd ato fo efo unrhyw bwnc gan wybod bydd o’n ymateb yn ddeallus
ac effeithiol. Mi fydda i’n ei gefnogi i fod ar frig y rhestr.”

Dr. Sion Aled Owen

Wrecsam

“Mae’n bleser gen i gefnogi Llyr i fod ar frig rhestr Plaid Cymru yn Rhanbarth y Gogledd yn Etholiad Cyffredinol Cymru flwyddyn nesaf. Fe fydd y blynyddoedd sydd i ddod ymhlith y rhai mwyaf tyngedfennol yn hanes Cymru, wrth i ni wynebu effeithiau trychinebau deublyg COVID-19 a Brexit, a hynny dan ‘ofal’ Llywodraeth San Steffan nad yw’n malio botwm corn am Gymru. Ar yr un pryd, mae cefnogaeth i annibyniaeth i Gymru ar ei huchaf erioed – ond mae lleisiau’n galw am ddileu datganoli’n llwyr yn mynd yn fwy croch hefyd.
Mae’n angenrheidiol mewn cyfnod o’r fath ein bod yn sicrhau bod gennym y gwleidyddion mwyaf galluog ac egwyddorol wrth y llyw yn ein Senedd ni, ac rwy’n
argyhoeddedig bod rhaid i Llyr fod yn eu plith – felly rhowch o ar y brig!”

Cyng. Trystan Lewis

Aberconwy

“Fel un oedd yn gyd-ymgeisydd efo Llyr yn etholiad diwetha’r Senedd dwi wedi gweld ei frwdfrydedd a’i egni dros yr achos. Mae ei areithio tanbaid yn ysbrydoli ac mae’n wleidydd sy’n arwain trwy esiampl. Bydd yn cael fy mhleidlais i.”

Dr. Catrin Elis Williams

Arfon

“Mae Llyr yn cyflawni ei swyddogaethau yn gydwybodol a thrwyadl, yn arbennig felly ei ddyletswydd i graffu ar weithgaredd Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr. Mae wedi profi ei allu i gynrychioli rhanbarth y Gogledd drwyddo draw, gyda’i ystod o amrywiol anghenion.”

Cyng. Wyn Ellis Jones

Uwch Conwy

“Mae Llyr wedi bod yn bresenoldeb cryf i Blaid Cymru yng Nghonwy ac yn gaffaeliad mawr inni fel cynghorwyr. Wastad yn barod i droi fyny mewn cyfarfodydd neu ddigwyddiadau lleol a bob tro’n barod i helpu gyda gwaith achos. Bydd Llyr yn cael fy mhleidlais i fod yn rhif un ar restr y gogledd.”

Wil Lloyd Davies

Caernarfon

“Fel cyn faer tref Caernarfon hoffwn gefnogi ymgeisyddiaeth Llyr. Yn ystod y clo mawr aeth Llyr ati i lansio ymgyrch i annog pawb i gefnogi siopau a busnesau lleol yn wyneb bygythiad cofid-19. Roedd hynny’n tanlinellu i mi ei fod yn deall pwysigrwydd busnesau bychain fel asgwrn cefn ein economi yn y rhan hon o’r gogledd. Mi fydd yn cael fy mhleidlais i.”

Cyng. Sue Lloyd-Williams

Llansannan

“Mae profiad Llyr am fod yn allweddol wrth i Blaid Cymru baratoi i ffurfio Llywodraeth Cymru yn 2021. Mae Llyr wedi profi ei allu yn ei rôl fel Gweinidog yn y Cabinet Cysgodol ac yn ei waith fel Cadeirydd dylanwadol Pwyllgor Cyllid Senedd Cymru. Byddaf i’n cefnogi Llyr i fod yn rhif un ar y restr fel llais cryf a phrofiadol drosom yma yn y gogledd.”

Bob Gaffey

Yr Wyddgrug

“Rwy’n cefnogi Llyr yn yr etholiad hwn oherwydd y gwaith rhagorol y mae wedi’i wneud dros ogledd Cymru. Mae wedi bod yn was cyson a gweithgar i’r rhanbarth ac rwy’n hyderus y bydd yn parhau i fod felly. Yn y byd hwn o newyddion ffug a gwleidyddion sy’n greadigol efo’r ffeithiau, rwy’n falch iawn o ddweud ei fod bob amser wedi bod yn onest ac yn dryloyw gyda’i wasanaeth i’r gymuned. Gobeithio y byddwch yn pleidleisio dros Llyr yn yr etholiad hwn fel y gall barhau â’r gwaith rhagorol y mae’n ei wneud. Rydw i 100% y tu ôl i’w ymgyrch. ”

Cyng. Dafydd Owen

Rachub

“Mae grymuso cymunedau yn rhan bwysig o weledigaeth Llyr ac mae’n gefnogwr brwd o fentrau cymdeithasol yn enwedig yn y sector ynni. Mae ei waith gyda Grwp Trawsbleidiol y Senedd ar Ynni Cynaliadwy wedi rhoi llwyfan pwysig i fentrau o’r fath a mawr obeithiaf y bydd yn rhif un ar rhestr y Blaid.”

Cyng. Carwyn Jones

Seiriol

“Mae Llyr wedi ymgyrchu’n galed dros geisio sicrhau siâr tecach o fuddsoddiad a swyddi inni yma yn y gogledd. Fel sefydlydd Grwp Pob Plaid y Senedd ar Ogledd Cymru mae o wedi dod ag aelodau etholedig o bob lefel at ei gilydd i bwyso ar lywodraethau Cymru a’r DU i gefnogi gwell isadeiledd ar draws y rhanbarth. Mae’n gynrychiolydd gweithgar a diffuant ac mi fyddaf yn ei gefnogi heb feddwl ddwywaith.”

Cyng. Abdul Khan

Bae Colwyn

“Mae Llyr wedi bod yn gaffaeliad gwych i Plaid Cymru yn ardal Bae Colwyn. Mae o bob amser yn barod i gefnogi ein cangen a’i haelodau gyda’n gwaith. Mae’n cael ei gydnabod a’i barchu fel ymgyrchydd cryf a phrofiadol. Rwy’n cefnogi Llyr i arwain ein rhestr o ymgeisyddion ar gyfer Gogledd Cymru.”

Linda Brown

Bethesda

“Mae ymateb Llyr a’i dîm i holl drafferthion cofid-19 wedi bod yn eithriadol. O gynorthwyo unigolion bregus i barhau i dderbyn gwasanaethau i helpu busnesau lleol efo cael mynediad i gymorth ariannol – mae o wedi bod yno i’w cefnogi. Mae ei record yn dangos pam y dylai fod ar dop rhestr Plaid Cymru.”

Cyng. Arwel Roberts

Rhuddlan

“Rydym yn ffodus iawn fod Llyr gennym fel aelod gweithgar a chydwybodol dros Blaid Cymru. Mae’n berson galluog, yn wrandäwr arbennig ac mae wedi bod yn gaffaeliad mawr i’r ardal hon wrth ymgyrchu dros wasanaethau lleol. Mae pobl yn ei barchu nid yn unig ym Mhlaid Cymru ond ar draws y sbectrwm gwleidyddol. Fel un sydd wedi gweithio’n agos gyda Llyr ar ystod o faterion lleol does dim dwywaith mai ar frig rhestr Plaid Cymru y dylai fod.”

Cyng. John Griffiths

Talybolion

“Dwi’n falch iawn fod Llyr am roi ei enw ymlaen i sefyll drosom. Yn enw’r Blaid, mae’n was ffyddlon, gweithgar, brwdfrydig ac ymroddgar dros bawb o ba bynnag cefndir ac o bob rhan o’r gogledd. Mae wedi brwydro ac ymgyrchu’n llwyddiannus iawn dros nifer o achosion blaenllaw a phwysig nid yn unig yn y rhanbarth ond ar lefel genedlaethol hefyd.  Gyda pharch i’r ymgeiswyr eraill gallai’m meddwl am neb gwell i’n cynrychioli.”

Walis George

Arfon

Boed yn ennill y ddadl i sefydlu arolygiaeth gynllunio annibynol i Gymru neu fod yr AS Plaid Cymru cyntaf ers degawd i lywio deddfwriaeth newydd drwy’r Senedd, mae Llyr yn wleidydd sy’n cyflawni. Mae’n llawn haeddu bod yn rhif un ar rhestr y gogledd ac mae’n cael fy mhleidlais i.”

Yvon Jones

Yr Wyddgrug

“Symudais i’r Wyddgrug chwe blynedd yn ôl a byddaf unwaith eto’n cefnogi Llyr i’w ailethol i’r Senedd oherwydd ei ymroddiad i’w etholwyr. Gwelais hyn o brofiad personol pan gefais fy erlid yn fy nghymuned a bu’n rhaid imi aros misoedd i gael fy ailgartrefu. O fewn dau ddiwrnod i glywed am hyn, cymerodd Llyr amser o’i amserlen brysur i gysylltu â’m cymdeithas dai ac, o fewn wythnos, cefais ganiatâd i symud. Mae’n ddyn ei air ac yn ddyn y bobl.”

Eifion lloyd Jones

Prion

“Rydyn ni yn y Gogledd yma wedi bod yn ffodus dros ben yn ystod y blynyddoedd diwethaf yn cael ein cynrychioli gan un o aelodau mwyaf amlwg a gweithgar y Senedd. Bu’n ymgyrchydd cadarn ar ein rhan ym mhob maes, ond bu ei waith dygn a blaenllaw ym maes iechyd a gofal yn eithriadol o lwyddiannus. Ond mae llawer o waith ar ôl i’w gyflawni mewn amryfal feysydd, a dyna pam y mae’n allweddol y bydd Llyr yn dal i’n cynrychioli fel yr aelod mwyaf effeithiol y gall neb gael y fraint o’i gefnogi.”

Cyng. Bob Parry

Ynys Mon

“Rwy’n falch iawn i ddatgan fy nghefnogaeth am y gwaith da mae Llyr wedi ei wneud – yn enwedig ar ran yr amaethwyr a chefnogi cymunedau cefn gwlad.”

Dr. Einir Young

Arfon

“Mae Llŷr wedi bod yn AS didwyll a diwyd dros ranbarth Gogledd Cymru ers ei ethol. Rwy’n arbennig o falch ei fod wedi cyflwyno cynnig Plaid Cymru yn annog y Senedd i ddatgan argyfwng newid yn yr hinsawdd – a llwyddo. Dydi siarad ddim yn ddigon; ond rwy’n hyderus fod gan Llŷr y brwdfrydedd i arwain yr ymdrech i greu cynllun gweithredu ar yr hinsawdd fydd yn ymrwymo Senedd Cymru i wneud yn ogystal â dweud ar y mater tyngedfennol hwn. Mae’n bleser gen i gefnogi ei ymgyrch i gael ei ail-ethol.”

Elfed Williams

Gorllewin Clwyd

“Wrth weithio efo Llŷr dros y blynyddoedd dwi wedi gweld y gwaith caled mae o’n ei wneud dros ein cymunedau ar faterion fel addysg, iechyd ac amaeth.  Ond fel Cyfarwyddwr elusen iechyd meddwl hoffwn ddatgan fy niolch yn arbennig i Llŷr am y gwaith diflino mae o wedi ei wneud yn ymladd dros well gwasanaethau i’r rhai sy’n dioddef o salwch meddwl. Yn ddiffuant byddaf yn cefnogi Llŷr i fod yn rhif un ar y rhestr.”

Cyng. Ian Jenkins

Llanrwst

“Yn y blynyddoedd rwyf wedi adnabod Llyr gan ganfasio, mynychu cyfarfodydd ac ymgyrchu yn ei gwmni rwyf wedi gweld fod ganddo ddawn arbennig iawn fel arweinydd a siaradwr cyhoeddus sy’n medru ysbrydoli cynulleidfa. Mae o wedi rhoi arweiniad a chefnogaeth i helpu datrys sawl problem yn fy ardal. Mae ei bersonoliaeth cyfeillgar a chynnes yn ei wneud yn ymgeisydd penigamp i fod ar frig rhestr y gogledd dros Blaid Cymru.”

Cyng. Charles Wyn Jones

Llanrug

“Mae Llyr wedi brwydro’n gyson i geisio sicrhau fod gogledd Cymru’n cael ei chyfran deg o fuddsoddiad gan y Llywodraeth yng Nghaerdydd. Mae ei waith yn sefydlu a chadeirio’r Grwp Traws Bleidiol dros ogledd Cymru wedi helpu hyrwyddo’n achos yn y Senedd. Byddaf yn ei gefnogi i fod ar frig y rhestr.”

Cyng. Vaughan Hughes

Ynys Mon

“Gyda’r ablaf o aelodau’r Senedd.”

Mari Emlyn

Arfon

“Os ydi Plaid Cymru o ddifri am ffurfio Llywodraeth yn mis Mai yna mae angen rhywun o safon a phrofiad Llyr ar frig ein rhestr. Mae ei waith arbennig fel ffigwr blaenllaw yng nghabinet cysgodol Adam Price wedi dangos yn glir pam mai fo ydi’r un i arwain ein tîm yn rhanbarth y gogledd.”

Tecwyn Vaughan Jones

Cadeirydd Cangen Bae Colwyn ac Abergele

“Fel Cadeirydd cangen Bae Colwyn ac Abergele dwi’n gwybod fod Llŷr wedi bod yn hynod gefnogol i’n gwaith, yn mynychu cyfarfodydd y gangen a chyfrannu, gweithio gyda ni fel cangen i daflennu a chanfasio ac yn flaenllaw a gweladwy yn cefnogi polisïau’r Blaid ar lefel y Rhanbarth yn arbennig. Mae ei allu gwleidyddol i ddwyn sylw at faterion sy’n effeithio ar fywyd pob dydd ei etholwyr yn rhagorol a phellgyrhaeddol a gellid dibynnu arno i gefnogi ac i ysbrydoli. Mae ei wybodaeth o etholaethau’r gogledd yn arbennig ac mae’n adnabyddus ar draws ei ranbarth. Rydym eisoes wedi gweld mantais o hyn wrth iddo ganfasio yn yr ardal hon. Mae’n aelod poblogaidd ac yn denu edmygaeth trawsbleidiol yn y rhanbarth. Mae ei ymateb i faterion sy’n codi mewn perthynas â’r Bwrdd Iechyd lleol (testun pwysig sy’n mynd â bryd mwyafrif llethol ei etholwyr) wedi bod yn onest, wedi eu hymchwilio’n drwyadl ac wedi bod yn effeithiol a chanmoladwy. Mae’n hynod bwysig ei fod yn parhau i godi ei lais yn enw Plaid Cymru dros Ranbarth y Gogledd yn y Senedd. Mae’n gaffaeliad mawr i’r Blaid yn yr ardaloedd hyn.”

Rachel Allen

Trefor, De Clwyd

“Rwy’n cefnogi Llyr i arwain rhestr rhanbarthol gogledd Cymru Plaid Cymru yn etholiadau’r Senedd y flwyddyn nesaf. Mae record cryf Llyr yn siarad droso’i hun; mae wedi ymladd yn ddiflino ar ystod eang o faterion er mwyn cefnogi a gwella bywydau pobl ledled y rhanbarth. Rwy’n llawn gymeradwyo Llyr a’i ymgyrch i sicrhau y gall y gwaith hanfodol hwn barhau.”

Phil Edwards

Llandrillo-yn-Rhos

“Rydym yn ffodus iawn i gael Llyr fel ein cynrychiolydd yn y Senedd. Mae ei brofiad eang a’i adnabyddiaeth ar draws y gogledd yn fantais fawr inni wrth ymgyrchu dros dwf y Blaid yn lleol. Byddem yn ffôl dros ben i beidio a’i roi ar frig y rhestr! Bydd yn cael fy mhleidlais i.”

Cyng. Gwyneth Kensler

Dinbych

“Rwy’n falch iawn cefnogi Llyr i fod ar frig rhestr Plaid Cymru ar gyfer Rhanbarth y Gogledd yn etholiad y Senedd flwyddyn nesaf. Yn ystod ei gyfnod fel AS mae Llyr wedi ein cynorthwyo ni gynghorwyr y Blaid. Mae o wastad yn barod i wrando ac i roi cyngor ac mae’n sicrhau ein bod ni’n ymwybodol o beth sy’n digwydd yn y Senedd. Mae hyn mor bwysig i ni. Mae o’n gweithio’n galed dros Gymru.”

Huw Prys Jones

Llanrwst

“Fel rhywun sy’n ei adnabod ers blynyddoedd lawer, mae’n bleser gen i gefnogi ymgyrch Llyr i fod ar frig rhestr Plaid Cymru yn Rhanbarth y Gogledd. Mae wedi bod yn aelod etholedig effeithiol a gweithgar ac mae hefyd yn berson hawddgar a chyfeillgar sydd bob amser yn barod ac awyddus i helpu.”

Eleri Lovgreen

Caernarfon

“Mae Llyr yn un o’r gwleidyddion dibynadwy a gweithgar hynny sy’n GWNEUD yn ogystal ag yn DWEUD. Mae’n llawn haeddu bod yn rhif un ar restr y gogledd.”

Cyng. R. Meirion Jones

Ynys Mon

“Credaf fod Llyr yn wleidydd craff a gweithgar sy’n gwneud gwahaniaeth. Pan oedd yn lefarydd addysg y Blaid llwyddodd i orfodi troeon pedol gan y Llywodraeth ar faterion megis eu bwriad i sgrapio’r grant gwisg ysgol a thorri cyllideb SchoolBeat yn ein ysgolion. Mae ei record yn un cryf a byddaf yn ei gefnogi i fod ar frig rhestr Plaid Cymru.”

Cyng. Emrys Wynne

Rhuthun

“Mae trigolion Gogledd Cymru’n lwcus iawn bod Llŷr yn ein cynrychioli. Mae’n weithiwr diflino ac yn lleol i ni yn Rhuthun bu’n rhan bwysig o’r frwydr lwyddiannus dros gadw Ysgol Pentrecelyn ar agor ac ar wella cyfleusterau yn Ysbyty Gymunedol Rhuthun. Rhoddodd gefnogaeth ymarferol i ymdrechion Cynghorwyr Tref Rhuthun i gadw banciau’r Natwest a Barclays yn y dref ar agor. Fel Cynghorydd Sir, mae derbyn cyngor a chefnogaeth Llŷr bron y ddi-ffael, yn arwain at gael y maen i’r wal.”

Dr. Alun Mummery

Ynys Mon

“Mae Llyr wedi bod yn gaffaeliad mawr inni ym Môn. Wastad yn barod ei gefnogaeth, yn glust parod inni fel cynghorwyr ac yn lais huawdl i ddadlau dros ein cymunedau. Byddaf yn ei gefnogi i fod ar frig rhestr y gogledd ac yn edrych ymlaen i weithio efo fo wrth i Blaid Cymru anelu i ffurfio Llywodraeth nesaf Cymru.”

Ann Owen

Ysbyty Ifan

“Gyda’n cymunedau cefn gwlad yn teimlo dan warchae, mae angen cynrychiolydd rhanbarth profiadol sy’n deall yr heriau a’r ffordd ymlaen. Yn lais penderfynol dros yr angen i adeiladu economi wledig gref a chynaliadwy, mae ei gefnogaeth a’i ymgyrchu i wella ein is-adeiledd gwledig yn dangos ei ymrwymiad i sicrhau newid er gwell. Llyr fydd fy newis cyntaf i ar restr y gogledd.”

Arthur Evans

Coedpoeth

“Mae Llyr bob amser wedi gweithio’n galed fel AS dros bobl gogledd Cymru. Mae ei ymgyrchoedd diweddar i amddiffyn iechyd y cyhoedd yn Kronospan yn y Waun a safle tirlenwi Hafod yn Wrecsam yn brawf o hynny. Gobeithio y bydd yn gallu parhau efo’i waith da fel cynrychiolydd cryf ac effeithiol dros Blaid Cymru a gogledd Cymru yn y Senedd. “

Allan Wyn Jones

Ynys Mon

“Cefais brawf amlwg o allu Llyr i ddisgleirio o flaen cynulleidfa yn gymharol ddiweddar. Roedd Llyr yn cynrychioli’r Blaid mewn hystings aml bleidiol ar bynciau amgylcheddol ac amaethyddol o flaen cynulleidfa ddeallus a beirniadol yng Nghanolfan y Dechnoleg Amgen ger Machynlleth. Gyda’i wybodaeth eang o faterion cefn gwlad, ei feistrolaeth o fanylder, ei allu i ddyfynnu tystiolaeth a’i ddawn o gyflwyno a chrynhoi ei sylwadau’n gryno a gafaelgar dangosodd ei fod ben ac ysgwyddau uwch bob un o gynrychiolwyr y pleidiau eraill. Ar ddiwedd y cyfarfod daeth sawl un o swyddogion y Ganolfan ataf yn dweud mai ‘fe yw’r dyn i ni’!  Mae’n bleser ac yn fraint i gael cefnogi ymgyrch Llyr i barhau i’n cynrychioli ar lawr ein Senedd unwaith eto.”

Cyng. Liz Roberts

Betws-y-Coed

“Rwy’n cefnogi Llyr i fod yn rhif un ar restr Plaid Cymru yng Ngogledd Cymru. Mae o wedi rhoi llawer o gefnogaeth i ni yng Nghonwy gan helpu gyda gwaith achos ac ymgyrchoedd lleol. Mae wedi gweithio ar y cyd i wneud gwahaniaeth cadarnhaol yn ein cymunedau ac mae’n haeddu bod ar frig y rhestr rhanbarthol.”

Gethin Clwyd

Pentrefoelas

“Un foment roedd Llyr yn ennill cefnogaeth y Senedd i ddatgan argyfwng newid hinsawdd a’r foment nesaf yn ennill y frwydr i osod camerâu cyflymder i daclo gor-yrru ar ein ffyrdd lleol. Mae o wedi profi ei fod yn wleidydd sy’n cyflawni ar lefel lleol a chenedlaethol. Mae ei record yn dangos pam y dylai arwain rhestr Plaid Cymru yn y gogledd.”

Cyng. Meirick Lloyd Davies

Trefnant

“Rwy’n falch ac yn frwdfrydig i gefnogi cais Llyr i fod ar frig rhestr ymgeiswyr Plaid Cymru yn y gogledd. Mae wedi profi ei fod yn fwy nag abl i yrru polisïau’r blaid ymlaen ac i ddadlau ei achos. Mae’n ymladdwr cryf dros fuddiannau’r gogledd, yn weithiwr di-flino ac rwy’n awyddus iddo gael bwrw ymlaen i weithio dros Blaid Cymru ar draws y gogledd ben baladr.”

Cyng. Margaret Roberts

Ynys Mon

“Pleser yw cefnogi Llyr, llais cryf sydd yn gweithio’n galed dros Gymru a gogledd Cymru yn enwedig.”

Cyng. eryl Williams

Clawdd Newydd

Mae hi’n bleser gen i gefnogi Llyr i fod ar frig rhestr y Blaid dros Ogledd Cymru. Mae Llyr yn adnabod y rhanbarth yn ei chyfanrwydd ac mae’r profiad mae wedi ei fagu dros y blynyddoedd diwethaf am fod yn amhrisiadwy yn y cyfnod cythryblus sydd o’n blaenau. Bydd Llyr yn gaffaeliad mawr i’r Blaid wrth inni ddangos mai gan y Blaid mae’r weledigaeth i wella bywydau pobol Cymru.”

Gwion Owain

Arfon

“Wrth i’r ddadl dros annibyniaeth boethi mi fydd Llyr yn lais pwysig i Blaid Cymru wrth hyrwyddo’r achos yn y Senedd ac ar draws Cymru’n ehangach. Mae ei waith ar lefel lleol a chenedlaethol wedi tanlinellu i mi mai fo ddylai arwain ein rhestr yn y gogledd.”

Cyng. Trefor Lloyd Hughes

Caergybi

“Mae Llyr yn ymgyrchwr cryf a phrofiadol ac wedi gwneud gwaith arbennig yn enwedig ar iechyd. Mae o wedi bod yn hynod effeithiol yn dal y bwrdd iechyd i gyfrif ac wedi amddiffyn a gwella gwasanaethau i drigolion ymhob rhan o’r gogledd. Bydd yn cael fy mhleidlais i fod ar frig rhestr Plaid Cymru.”

Nesta Gibson

Delyn

“Mae’n bleser gen i gefnogi Llyr. Mae Llyr yn hynod o weithgar yma yn y gogledd ddwyrain ac yn gweithio’n gydwybodol dros fuddiannau’r etholwyr. Mae’n frwdfrydig iawn dros wella’r sefyllfa yn ardal Betsi Cadwaladr o’r GIG, ac yn gweithio’n ddiflino i gefnogi’r amaethwyr.”

Dyfan Roberts

Arfon

“Mae Llyr wedi bod yn aelod anhygoel o weithgar dros y Gogledd, gydag ymgyrchoedd a brwydrau di-baid dros bobol y rhanbarth. Arweiniodd ymgyrch lwyddiannus dros gyflog ac amodau gwaith nyrsys Betsi Cadwaladr, a bu’n gadarn dros warchod tir ac iaith ac economi Gogledd Cymru. Datblygodd yn siaradwr cryf a di-flewyn-ar-dafod  ar y cyfryngau, a haedda gyfnod arall yn ein cynrychioli yn Senedd Cymru.”

Cyng. Lewis Davies

Ynys Mon

“Hoffwn fynegi fy nghefnogaeth gant y cant i Llyr oherwydd ei ymroddiad a’i waith diflino dros y blynyddoedd i’r Blaid. Gyda’i brofiad a’i egwyddorion cryf teimlaf mai Llyr ydi’r ymgeisydd gorau i fod ar frig rhestr rhanbarthol Gogledd Cymru.”

Llyr ab Alwyn

Arfon

“Ers i Llŷr gael ei ethol i’r Senedd mae wedi cynrychioli etholwyr y gogledd gyda llais cadarn a chyson. Mae ei brofiad â’i gefndir yn y sector wirfoddol i’w weld yn glir wrth i Llŷr roi sylw i garfanau a chymunedau sydd mor aml heb gynrychiolaeth. Mae cryfder y Blaid yn y gogledd yn cael ei adlewyrchu yn safon ac ystod yr ymgeiswyr sy’n sefyll ar gyfer y rhestr, ond Llŷr fydd yn cael fy mhleidlais i i fod ar ei brig gan fy mod yn gwybod y bydd yn parhau i gynrychioli’r rhanbarth gyda’r un gwytnwch a hygrededd y mae wedi  ei ddangos ers y cychwyn.”

Cyng. Ifan Wyn

Rhuthun

“Mae Llŷr wedi gweithio’n ddiflino dros rhanbarth y Gogledd dros y blynyddoedd diwethaf. Mae ei waith yn cefnogi cynhyrchwyr amaethyddol lleol a’i ymdrechion i greu economi mwy cynaliadwy yn yr ardal wedi bod yn amhrisiadwy. Rwyf yn llwyr gefnogi ei gais i’n cynrychioli unwaith eto ac i fod ar frig rhestr Plaid Cymru yn etholiadau’r Senedd y flwyddyn nesaf.”

Iwan Meirion

Llandrillo

“Mae Llyr wedi brwydro’n gyson dros amddiffyn gwasanaethau cefn gwlad. O fanciau lleol i wasanaethau iechyd mae o wedi bod yn ymgyrchwr brwd ac yn lais cryf dros ein trefi a’n pentrefi. Bydd ei brofiad yn allweddol wrth i Blaid Cymru edrych i ffurfio Llywodraeth nesaf Cymru. Bydd yn cael fy mhleidlais i heb amheuaeth.”

Cyng. Alun Roberts

Ynys Mon

“Pleser o’r mwyaf yw cefnogi Llyr i fod ar frig rhestr gogledd Cymru ar ran Plaid Cymru ar gyfer etholiadau y Senedd 2021. Mae Llyr wedi profi ei hun yn aelod cydwybodol, gweithgar, didwyll a diflino  dros y blynyddoedd diweddar. Mae yn wir bencampwr etholwyr y gogledd. Pob lwc Llyr.”

Cheow-Lay wee

Gorllewin Clwyd

“Llyr yw un o’r arweinwyr cryfaf sydd gennym yng Ngogledd Cymru. Gan weithio ar draws y rhanbarth, mae’n mynd i’r afael â materion ac yn gweithio’n galed i greu newid. Nid yw erioed wedi ofni herio Llywodraeth Cymru ac mae’n gynrychiolydd cryf a phrofiadol i bobl y gogledd, yn enwedig y rhai mewn lleiafrifoedd. Rwy’n cefnogi ei ailethol yn frwd i arwain ein rhestr rhanbarthol yng ngogledd Cymru. “

Cyng. Garffild Lloyd Lewis

Llangernyw

“Boed yn helpu i ddatrys problem gor-yrru yn fy ward neu’n llwyddo i newid polisi Llywodraeth, mae Llyr yn cyfuno’i rôl fel cynrychiolydd lleol a chenedlaethol yn hynod effeithiol. Mae’n un o’r gwleidyddion hynny sydd yr un mor rymus ar stepan y drws ag ydi o’n areithio’n huawdl yn y Senedd. Dwi’n rhoi fy mhleidlais gyntaf i Llyr.”

Chris Allen

De Clwyd

“Mae Llyr wedi brwydro’n gyson dros amddiffyn gwasanaethau cefn gwlad. O fanciau lleol i wasanaethau iechyd mae o wedi bod yn ymgyrchwr brwd ac yn lais cryf dros ein trefi a’n pentrefi. Bydd ei brofiad yn allweddol wrth i Blaid Cymru edrych i ffurfio Llywodraeth nesaf Cymru. Bydd yn cael fy mhleidlais i heb amheuaeth.”

Paul Weston

Pentrefoelas

“Rwy’n falch iawn i ddatgan fy nghefnogaeth i Llyr i fod yr enw cyntaf ar restr y Blaid yng ngogledd Cymru. Mae Llyr wedi dangos ei allu a’i ymrwymiad yn y gwaith da mae wedi ei wneud dros y blynyddoedd. Mae ei brofiad yn Senedd Cymru yn holl bwysig yn y cyfnod unigryw a heriol sydd o’n blaenau.”

Huw Powell-Davies

Yr Wyddgrug

“Dwi wedi cael y fraint o adnabod Llyr fel ymgyrchydd a gwleidydd craff ac effeithiol dros y 30 mlynedd diwethaf. Bu’n gywir, yn gydwybodol a brwd yn yr hyn oll a ymdrechodd ei gyflawni mewn gwasanaeth i’r rhai a gynrychiolai. Yr oeddem yn falch o gael ei gefnogaeth yma yn Sir y Fflint pan fuom yn amddiffyn darpariaeth addysg Gymraeg y sir. Mae ganddo flynyddoedd eto o wasanaeth o’i flaen i’w blaid a’i wlad, a gwn y bydd yn rhoi o’i orau o’i osod ar frig rhestr y Blaid ar gyfer Rhanbarth y Gogledd.”

Want to work with us?